Podstrona: Organizacje - Projekty - Konferencje / Wizytówka pracownika PRz

Organizacje - Projekty - Konferencje

 
  PROJEKTY BADAWCZE I EKSPERCKIE:
 • 2003/2004: udział w regionalnym programie badawczym "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego" (grant nr 6 RSI 2003 C/59/97)
 • 2003: udział w badaniach ankietowych potencjału innowacyjnego podkarpackich przedsiębiorstw, w tym w opracowaniu raportu z przeprowadzonych analiz na potrzeby projektu „Podkarpackie Centrum Transferu Technologii – PCT”, realizowanego w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (PL0008.04.02.004)
 • 2006/2008: realizacja projektu badawczego-promotorskiego "Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej" (1 H02D 088 30) - finansowanego przez MNiSW
 • 2006/2008: udział w regionalnym projekcie badawczym typu foresight "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego" (nr WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006), współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (członek Panelu Wykonawczego)
 • 2011: realizacja pracy badawczej "Partnerstwo intraorganizacyjne jako endogeniczny czynnik rozwoju", służącej rozwojowi młodego naukowca (U-8284/DS/M)
 • 2012: realizacja pracy badawczej "Strategiczny wymiar partnerstwa intraorganizacyjnego we współczesnej organizacji - na przykładzie klastra", służącej rozwojowi młodego naukowca (U-8631/DS/M)
 • 2012: udział w projekcie badawczym w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012" (m.in. współpraca w przygotowaniu do badań, udział w warsztacie kalibracyjnym dla ekspertów ds. pozyskiwania danych, organizacja i przeprowadzenie 12 wywiadów z respondentami w klastrach, analiza pozyskanych danych, opracowanie 6 raportów dedykowanych konkretnym klastrom i części raportu głównego - recenzowanych przez dr hab. P. Niedzielskiego. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, organizacja i przeprowadzenie indywidualnych spotkań konsultacyjnych z koordynatorami w klastrach - po zakończeniu badań). Kierownikiem merytorycznym projektu badawczego była dr J. Hołub-Iwan z Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 2012: opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego "Zarządzanie konkurencyjnością klastrów z Polski Wschodniej w warunkach inteligentnej specjalizacji regionalnej" nr 200220 SONATA BIS 2 NCN - rola w projekcie: kierownik interdyscyplinarnego zespołu badawczego, tworzonego przez: T. Piecuch, M. Jankowska-Mihułowicz, M. Hajduk-Stelmachowicz, K. Kmiotek, K. Chudy-Laskowska - (projekt nie uzyskał rekomendacji do finansowania)
 • 2013: udział w roli eksperta w badaniach ankietowych metodą delficką (Delphi) w ramach przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników" - realizowanego przez Konsorcjum (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,  Politechnika Białostocka) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - projekt systemowy "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami"
 • 2013: udział w roli eksperta w badaniach ankietowych na temat  "Regionalny klaster ochrony zdrowia", realizowanych przez firmę BioStat na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2014: udział w roli eksperta w badaniach ankietowych metodą delficką (Delphi) w ramach projektu pn. "Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym" - realizowanego przez firmę ResPublic Sp. z o.o. - projekt systemowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"
 • 2014: opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego "Wybory strategiczne w klastrach przemysłowych - prakseologiczne aspekty doskonałości zarządzania" - OPUS7 NCN (projekt pozytywnie przyjęty przez I Panel Ekspertów jednakże nie zakwalifikowany przez II Panel Ekspertów przez co nie uzyskał rekomendacji do finansowania)
 • 2014: udział w projekcie badawczym w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014" (m.in. współpraca w przygotowaniu do badań, udział w warsztacie kalibracyjnym dla ekspertów ds. pozyskiwania danych, organizacja i przeprowadzenie 8 wywiadów z respondentami w klastrach z woj. podkarpackiego i lubelskiego, analiza pozyskanych danych, opracowanie 8 raportów dedykowanych konkretnym klastrom  - recenzowanych przez dr hab. E. Wojnicką-Sycz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, przeprowadzenie indywidualnych spotkań konsultacyjnych z koordynatorami klastrów w trakcie konferencji podsumowującej wyniki badań). Kierownikiem merytorycznym projektu badawczego był dr hab. B. Plawgo, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2014/2015: udział w interdyscyplinarnym zespole badawczym w ramach realizacji grantu badawczego nt. „Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID”, finansowanego przez NCBR w ramach I Programu Badań Stosowanych - nr PBS1/A3/3/2012 (realizacja badań naukowych z zakresu m.in.: oceny potencjału rynkowego innowacyjnej technologii RFID i możliwości jej komercjalizacji, uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania tej technologii w firmach, w tym w klastrach przemysłowych, opracowanie narzędzi badań i analiz). Kierownik merytoryczny projektu: prof. dr hab. inż. W. Kalita i dr inż. M. Węglarski z Politechniki Rzeszowskiej
 • 15.09-1.12.2017: współpraca ekspercka z fundacją UNIMOS (koordynatorem AgroBioCluster) obejmująca facylitację, mentoring, coaching i doradztwo w ramach Projektu EXCELENCIA+ na rzecz doskonalenia zarządzania AgroBioCluster w oparciu o międzynarodowe standardy jakości i tworzenie nowych przestrzeni do współpracy, networkingu i rozwoju
 • 2018: udział w projekcie badawczym w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2018" (przeprowadzenie 2 wywiadów z koordynatorami 2 klastrów z województwa podkarpackiego oraz identyfikacja i opis dobrych praktyk tych klastrów)
 • 8.05-31.12.2018: współpraca ekspercka z fundacją UNIMOS (koordynatorem AgroBioCluster) obejmująca facylitację, mentoring, coaching i doradztwo w ramach Projektu InterCluster+ na rzecz rozwoju trwałej współpracy międzynarodowej, wzmocnienia poziomu internacjonalizacji i innowacyjności AgroBioCluster
 • 8.05-31.12.2019: współpraca ekspercka z fundacją UNIMOS (koordynatorem AgroBioCluster) obejmująca facylitację, mentoring, coaching i doradztwo w ramach Projektu ALLIANCES+ na rzecz wzmocnienia internacjonalizacji podmiotów branży rolno-spożywczej skupionej w AgroBioCluster
 • 14.10-15.12.2019: współpraca ekspercka z fundacją UNIMOS (koordynatorem AgroBioCluster) obejmująca facylitację, mentoring, coaching i doradztwo w ramach Projektu VAMOS na rzecz rozwoju międzysektorowej współpracy międzynarodowej AgroBioCluster
 • 1.10.2018-31.03.2020: współpraca ekspercka z fundacją UNIMOS (koordynatorem AgroBioCluster) obejmująca facylitację, mentoring, coaching i doradztwo w ramach Projektu DIGICLUSTERS. Europejskie partnerstwo strategiczne w zakresie klastrów na rzecz inteligentnych inwestycji w celu przyspieszenia modernizacji przemysłowej sektora rolno-spożywczego i opakowań w kierunku Przemysłu 4.0 oraz transformacji cyfrowej dzięki ułatwieniom klastrowym X-Industry Hackathons https://forumrozwojumazowsza.pl/aktualnosci/digiclusters-digitalizacja-sektorow-rolno-spozywczego-i-opakowaniowego-relacja-z-debaty/


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH:

 •  od 2003 roku - członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Oddział Rzeszów), członek Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (w województwie podkarpackim) organizowanej przez PTE (etap szkolny i okręgowy), członek zarządu w kadencji 2015-2021
 • od 2012 roku - członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii
 • od 2012 roku - członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
 • od 2012 roku - członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
 • od 2013 roku - członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • od 2013 do 2015 roku - członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 • od 2013 do 2015 roku - członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
 • od 2013 do 2018 roku - członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego: The European Regional Science Association (ERSA) - z siedzibą główną w Louvain - Belgia (Universite Catholique de Louvain)
 • od 2014 do 2016 roku - członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego: EUMMAS - European Marketing and Management Association (członek Rady Naukowej oraz recenzent)
 • od 2014 roku - członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego: SGBED - Society for Global Business & Economic Development - zainicjowanego przez: Center for International Business (CIB), Montclair State University (USA) we współpracy m.in. z: University of International Business and Economics (Beijing), Curtin University - School of Management (Australia), Comenius Faculty of Management (Bratislava), Indian Institute of Management (Bangalore), EADA Business School (Barcelona)
 • od 2014 do 2021 roku - członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • od 2014 roku - członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
 • od 2015 do 2020 roku - członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: Rynek - Społeczeństwo - Kultura (ISSN: 2300-5491, e-ISSN: 2449-948X)
 • od 2015 do 2016 roku - członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego: ICGS - International Corporate Governance Society - z siedzibą główną w Norfolk - USA (Old Dominion University)
 • od 2016 do 2017 roku - członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego: ESHET - European Society for the History of Economic Thought - z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem (Johann Wolfgang Goethe-Universität)
 • od 2020 roku - członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (Polish Association for Innovation Management)
 • od 2020 roku - członek Rady Naukowej czasopisma naukowego: Zarządzanie i Jakość - Management and Quality (ISSN: 2658-2104)
 • od 2020 roku - członek Rady Programowej/Naukowej czasopisma naukowego: Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (ISSN: 2391-5129)
 • od 2020 roku - członek Komitetu Naukowego czasopisma naukowego: Ekonomia i Zarządzanie (ISSN: 2084-963X)
 • od 2020 roku - członek Rady Naukowej czasopisma naukowego: Akademia Zarządzania (ISSN: 2544-512X)
 • od 2020 roku - Przewodniczący Rady Naukowej AgroBioCluster
 • od 2020 roku - współpraca z zespołem redakcyjnym czasopisma naukowego: South African Journal of Business Management (ISSN: 2078-5585 print; ISSN: 2078-5976 online - the official Journal of University of Stellenbosch Business School in South Africa. All articles on management theory and practice published in the Journal are indexed/included in: SCOPUS, Clarivate Analytics Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index, Chartered Association of Business Schools Academic Journal, Directory of Open Access Journals, EBSCO Host, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Google Scholar)
 • od 2020 do 2021 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego brazylijskiego czasopisma naukowego w wersji online: Independent Journal of Management and Production (The Journal is indexed in Web Of Science and has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. The Journal with e-ISSN: 2236-269X is a journal for research works related to Administration and Engineering of Production and Mechanics and Economics and Agricultural and Natural Resource as well as works that present results of studies and researches about the activities of Science and Technology Information)
 • od 2020 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: International Journal of Health Economics and Policy (ISSN: 2578-9295 print; ISSN: 2578-9309 online - The Science Publishing Group is an independent academic publisher with an editorial team comprising many of the world's leading researchers. Science Publishing Group provides journal publishing service, Special Issue publishing service, book publishing service and conference paper publishing service)
 • od 2020 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences (ISSN: 2326-9553 print; ISSN: 2326-9561 online - The open access, peer-reviewed Journal is focused to provide an intellectual platform for the international scholars. Journal aims to promote interdisciplinary studies in business and social science and become the leading journal in business and social science in the world. IJEFM publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews. The articles in the journal are open access to different users in different countries around the world)
 • od 2020 roku - zastępca redaktora naczelnego w ramach międzynarodowego zespołu redakcyjnego (m.in. profesorowie z Chin, Wietnamu, Malezji, Tajwanu, Indii) czasopisma naukowego: Sumerianz Journal of Business Management and Marketing (ISSN: 2617-1724 print; ISSN: 2617-0175 online - The Journal aims to promote new research in the fields of business, management and marketing. SJBMM is a blind peer reviewed and international scholarly journal. This Journal accepts high quality manuscripts for publication. The Journal is open access and accepts original, innovative and novel work from Scholars, Researchers and Business Analysts from all over the world)
 • od 2020 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego (stanowisko recenzenta): International Business Research (The Journal is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal published by the Canadian Center of Science and Education. This Journal is published monthly in both print and online versions to keep readers up-to-date with the latest developments. The scopes of the Journal include, but are not limited to, the following topics: business, marketing, management, finance, economics, accounting. It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The Journal with p-ISSN: 1913-9004 and e-ISSN: 1913-9012 is indexed e.g. Academic Journals Database, Publons, IDEAS, Harvard Library)
 • od 2020 roku - członek naukowej rady doradczej w ramach międzynarodowego zespołu redakcyjnego (m.in. profesorowie z Włoch, Australii, Norwegii, Malty, Kanady, Barbados, Rumunii) czasopisma naukowego: Academic Journal of Interdisciplinary Studies (ISSN: 2281-3993 print; ISSN: 2281-4612 online - the Journal is interested to promote interdisciplinary research in social sciences and humanities; to be an opportunity for academics, scholars and researchers with different backgrounds to share their research results, the practical challenges encountered and the solutions adopted. The scope of the Journal is also to embrace a variety of scholarly fields including business and management, public administration, sociology, anthropology, economics, social work, history, law, education, psychology, political science etc. The Journal is covered by the following services e.g.: China National Knowledge Infrastructure, Publons, and SCOPUS)
 • od 2020 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego (m.in. profesorowie z Indii, USA, Japonii, Hiszpanii, Argentyny, Belgii, Chin, Meksyku, Włoch, Turcji, Jordanii, Korei Południowej) czasopisma naukowego: International Journal of Humanities, Social Sciences and Education (ISSN: 2349-0373 print; ISSN: 2349-0381 online - the Journal is an internationally peer-reviewed humanities and social sciences publication. Social science is a noteworthy class of scholarly disciplines, concerned with society and the connections among people within organisation and inside a general public)
 • od 2020 roku - członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego (m.in. profesorowie z USA, Włoch, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Grecji, Australii, Malezji, Portugalii, Szwajcarii) czasopisma naukowego: International Journal of Entrepreneurship (ISSN: 1099-9264 print; ISSN: 1939-4675 online - the Journal is an open access publication affiliated to the Allied Business Academies from London. The Editorial Board of the IJE exercises complete control over the editorial content of the Journal that indexed in SCOPUS)
 • od 2020 roku - członek elitarnej i międzynarodowej sieci badawczej Responsible Research for Business and Management (Network is dedicated to inspiring, encouraging, and supporting credible and useful research in the business and management disciplines. It is a virtual organization initially developed by a group of 24 leading scholars in 5 disciplines at 23 university-based business schools in 10 countries and now joined by a much larger community)
 • od 2021 roku - czlonek stowarzyszony International Society for Development and Sustainability (ISDS is an association of individual and institutional members whose purpose is to build a communication network between scientists, practitioners, and people with an interest in sustainability. ISDS is registered with Japanese Government as a private organization. ISDS is dedicated to research, development, consultation, training, and publication in all areas related to sustainable development. It promotes sustainability through maintaining technical cooperation, network development and capacity building at international, regional and national levels)
 • od marca 2021 roku - ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • od maja 2021 roku - ekspert zewnętrzny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w zakresie wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania (pozytywnie oceniony wniosek w ramach trzydziestej pierwszej rundy naboru ekspertów - umowa ramowa o współpracy nr 949/2021/LKE)

UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH SPECJALISTYCZNYCH
- KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH:
 • 2008 rok:
=> Konferencja Naukowa - Badania marketingowe - metody - nowe technologie - obszary aplikacji - Wrocław, 11-13 maja 2008 -  organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie - Rzeszów/Solina, 2-4 czerwca 2008 - organizowana przez Politechnikę Rzeszowską; 
=> Konferencja Naukowa - Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne - Krasiczyn, 15-17 września 2008 - organizowana przez Politechnikę Rzeszowską; 
=> Konferencja Naukowa - Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Kreowanie wizerunku marki - Niechorze, 8-10 października 2008 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński;  
=> Konferencja Naukowa - Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce - Wrocław, 19-21 listopada 2008 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
=> Konferencja Naukowa - Współdziałanie władz lokalnych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym - Kępno, 10 grudnia 2008 - organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu;
 • 2009 rok: 
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu - Pobierowo,7-9 października 2009 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński; 
=> Konferencja Naukowa - Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej TRANS'09 - Warszawa, 18-19 listopada 2009 - organizowana przez Szkołę Główną Handlową;
 • 2010 rok: 
=> Konferencja Naukowa - Badania marketingowe - nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wrocław,16-18 maja 2010-organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Międzynarodowa Konferencja - Clusters and international competitiveness of countries, regions and firms in the global economy - Warszawa, 28 maja 2010 - organizowana przez Szkołę Główną Handlową; 
=> Międzynarodowa Konferencja - World-Class Clusters Renewing European Industry - Bruksela, 29.09-1.10.2010 - organizowana przez Komisję Europejską; 
=> Konferencja Naukowa - Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Międzywodzie, 11-13 października 2010 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński; 
=> Konferencja - Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania - Warszawa, 14 października 2010 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; 
=> Konferencja - Kreatywny pracownik. Kapitał dla innowacyjnej organizacji - Warszawa, 22 października 2010 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 2011 rok: 
=> Konferencja Międzynarodowa - Week of Innovative Regions in Europe 2011 - Debrecen, 7-9 czerwca 2011 - organizowana przez Komisję Europejską; 
=> Konferencja Naukowa - Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Międzyzdroje, 9-11 października 2011 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński; 
=> Konferencja Międzynarodowa - Strengthening Cluster Policy Cooperation in Europe: looking ahead to a new policy agenda - Warszawa, 20-21 października 2011 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; 
=> Konferencja - Firmy odpryskowe metodą na transfer wiedzy między uczelnią a biznesem  - Rzeszów, 26 października 2011 - organizowana przez INNpuls; 
=> Konferencja - Klaster motorem napędowym gospodarki i regionu - Lublin, 16 listopada 2011 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 2012 rok: 
=> Konferencja - Internacjonalizacja klastrów, jak budować partnerstwa na rzecz rozwoju-Rzeszów, 21 lutego 2012-organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; 
=> Konferencja - Strategie rozwoju klastrów - Kielce, 7 marca 2012 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; 
=> Konferencja Międzynarodowa - European Cluster Conference - Wiedeń, 18-20 kwietnia 2012 - współorganizowana przez Clusterland oraz Komisję Europejską; 
=> Konferencja - Innowacje w klastrach, czyli jak budować symbiozę nauki i biznesu - Warszawa, 15 maja 2012 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja - Klaster w działaniach integracyjnych między przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i otoczeniem biznesu - Łódź, 19 czerwca 2012 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja Naukowa - Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Wrocław, 23-25 września 2012 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Konferencja Naukowa - Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Kołobrzeg, 7-9 października 2012 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński;
=> XII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna - Prakseologiczne i etyczne aspekty CSR na rynku finansowym - Warszawa, 18 października 2012 - organizowana przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii;
=> Konferencja - Rola i kompetencje koordynatora w rozwoju klastra - Warszawa, 25 października 2012 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja Międzynarodowa - Innovative clusters - driving force of regional development - Rzeszów, 6 listopada 2012 - organizowana przez Agencję Public-Relations Exacto, w ramach realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów partnerskiego projektu pn. "ClusterCOOP - wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej";
=> Konferencja - Klastry - Co wynika z benchmarkingu klastrów w 2012 roku? - Warszawa, 14 listopada 2012 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> II Kongres - Innowacyjny marketing w samorządach - Rzeszów, 15 listopada 2012 - organizowany przez Agencję Public-Relations Exacto;
=> Konferencja Naukowa - Klastry a rozwój regionalny - Kielnarowa, 7 grudnia 2012 - organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
=> Konferencja - Sektory wschodzące a rozwój klastrów na Dolnym Śląsku - nowa perspektywa programowa 2014-2020 - Wrocław, 10 grudnia 2012 - organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizacji projektu CluStrat;
=> Konferencja Naukowa - Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Wrocław 10-12 grudnia 2012 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • 2013 rok: 
=> Kongres Profesjonalistów IT. Innowacyjne technologie komunikacyjne i informatyczne - Rzeszów, 13 marca 2013 - organizowany przez Agencję Public-Relations Exacto oraz Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka;
=> Seminarium Etyki Biznesu "Etyczne wymiary przywództwa" - Warszawa, 21 marca 2013 - organizowane przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii;
=> Konferencja Międzynarodowa "Clusters in Europe III. On the way to bridging the innovation gap in Europe" - Wyszehrad, 11-12 kwietnia 2013 - organizowana przez Hungarian Economic Development Centre i European Commission;
=> Konferencja "Klastry przyszłości - przyszłość klastrów" - Kraków, 3 czerwca 2013 - organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
=> Poland Cluster Managers Workshop "Implementing a World-Class Cluster. Best Practices, Tools and Experiences" - Warszawa, 6 czerwca 2013 - organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja Międzynarodowa "Clusters and Clusters Policy Among the Visegrad Group (V4)" - Warszawa, 7 czerwca 2013 - organizowana przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja Międzynarodowa "Unity in Diversity: Languages for Mobility, Jobs and Active Citizenship" - Wilno, 25 września 2013 - organizowana przez Komisję Europejską i Uniwersytet Wileński;
=> Naukowa Konferencja Międzynarodowa "Economic Transformations and Business Prospects" - Wilno, 26-27 września 2013 - organizowana przez Universytet Wileński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Narodowy Uniwersytet w Kijowie (National Taras Shevchenko University of Kyiv);
=> Naukowa Konferencja Międzynarodowa "Sustainable Multilingualism: Research, Studies, Culture" - Kowno, 28 września 2013 - organizowana przez Vytautas Magnus University;
=> Konferencja Naukowa "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty" - Pobierowo, 6-8 października 2013 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński;
=> Naukowa Konferencja Międzynarodowa "Management and Economic Policy for Development" - Warszawa, 10-11 października 2013 - organizowana przez Kozminski University;
=> Naukowa Konferencja Międzynarodowa: "2nd Researchers in Development Network (RiDNet) Conference. Conducting Fieldwork in Development Contexts: Practical Experiences of Data Collection and Analysis" - Leeds, 7 listopada 2013 - organizowana przez University of Leeds - Centre for Global Development;
=> International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers - Bratysława, 14 listopada 2013 - organizowana przez University of Economics in Bratislava;
=> III Kongres - Innowacyjny marketing w samorządach - Rzeszów, 21 listopada 2013 - organizowany przez Agencję Public-Relations Exacto;
=> Konferencja Naukowa "Źródła makro-konkurencyjności w Unii Europejskiej i poza UE - szkoła polska" - Warszawa, 28 listopada 2013 - organizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur;
=> Naukowa Konferencja Międzynarodowa "Work Ability and Social Inclusion" - Ryga, 4 grudnia 2013 - organizowana przez Riga Stradins University;
=> "9th International Young Scientists Conference" - Ryga, 5 grudnia 2013 - organizowana przez Riga Teacher Training and Educational Management Academy;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Regional Security and the Prospects for Future Cooperation: the Nordic Baltic Perspective" - Ryga, 6 grudnia 2013 - organizowane przez Stockholm School of Economics in Riga;
 • 2014 rok: 
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innovation, Technology Transfer and Education" - Praga, 3 lutego 2014 - organizowana przez: Central Bohemia University;
=> X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Hradec Economic Days 2014. Economic Development and Management of Regions" - Hradec Kralove, 4-5 lutego 2014 - organizowana przez: University of Hradec Kralove;
=> Seminarium Etyki Biznesu "Maksymalizacja potęgi (siły, mocy) - odwieczny cel państw" - Warszawa, 20 marca 2014 - organizowane przez: Towarzystwo Naukowe Prakseologii;
=> VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP i regionów" - Warszawa, 20-21 marca 2014 - organizowana przez: Urząd Patentowy RP, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Światową Organizację Własności Intelektualnej, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
=> VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Entrepreneurship, Business and Beyond" on "International Entrepreneurship and Internationalization of firms in Visegrad Countries" - Kraków, 3 kwietnia 2014 - organizowana przez: Cracow University of Economics, University of Economics in Prague, University of Miskolc, Slovak University of Agriculture, Gdańsk University of Technology;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tourism Education of the Youth - Better Position at the Labour Market" - Banska Bystrica, 4 kwietnia 2014 - organizowana przez: Matej Bel University;
=> International Week "Economics and Business" - Lizbona, 7-11 kwietnia 2014 - organizowany przez: Lusophone University of Humanities and Technologies;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "New Paradigms in Business Management" - Lizbona, 8 kwietnia 2014 - organizowana przez: Lusophone University of Humanities and Technologies;
=> XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Diversities? Inequalities? Challenges in the Construction of  an Inclusive Society" - Faro, 10-11 kwietnia 2014 - organizowana przez: University of the Algarve;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Promoting Fundamental Values. How to Uphold them in the European Union" - Ryga, 22 kwietnia 2014 - organizowane przez: Riga Graduate School of Law;
=> XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Economics and Management" - Ryga, 23-25 kwietnia 2014 - organizowana przez: Kaunas University of Technology, Riga Technical University, Brno University of Technology, Tallinn University of Technology, Lithuanian Operational Research Society within EURO;
=> VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Business and Uncertainty: Challenges for Emerging Markets" - Ryga, 24-25 kwietnia 2014 - organizowana przez: Riga International School of Economics and Business Administration, Ventspils University College, Banku Augstskola School of Business and Finance;
=> Konferencja Logistyczna "Podkarpacie - gateway to South-East Europe" - Rzeszów, 6 maja 2014 - organizowana przez: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" w ramach Dolina Lotnicza Expo Day;
=> VI Konferencja Naukowa - "Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe" - Wrocław-Wałbrzych, 25-27 maja 2014 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Konferencja - "Klastry i konkurencyjność" - Rzeszów, 3 czerwca 2014 - organizowana przez European Foundation for Cluster Excellence, Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Gospodarki;
=> Warsztaty Klastrowe - "Podkarpacka Akademia Klasteringu" - Rzeszów, 3 czerwca 2014 - organizowane przez European Foundation for Cluster Excellence oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "The Euro Crisis and its Aftermath" - Berlin, 23 czerwca 2014 - organizowane przez: Hertie School of Governance;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Cluster Policies from a Cluster Life Cycle Perspective" - Berlin, 23-24 czerwca 2014 - organizowana przez: Kiel University, University of Bremen, University of Hamburg;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa"The System of Employment Information and Forecasting in Poland" - Warszawa, 25 czerwca 2014 - organizowana przez: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
=> Naukowa Konferencja "Sprawiedliwy handel a zrównoważona konsumpcja" - Warszawa, 7 lipca 2014 - organizowana przez: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Accounting, Reforms and Organizational Change" - Ancona, 15 lipca 2014 - organizowane przez: Universita Politecnica delle Marche, Universita Bocconi;
=> XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Managing the Intangibles: Business and Entrepreneurship Perspectives in a Global Context" - Ancona, 16-18 lipca 2014 - organizowana przez: Society for Global Business & Economic Development (SGBED), Universita Politecnica delle Marche, Curtin University, University of Guadalajara, The Hongkong Polytechnic University, Manchester Business School, Comenius University Faculty of Management in Bratislava;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Global Business, Emerging Markets and Human Rights: Old Concerns or Fresh Hopes?" - Maastricht, 5 września 2014 - organizowana przez: Maastricht School of Management, Maastricht University;
=> Konferencja Logistyczna "Innowacje i strategie win-win w logistyce, transporcie i produkcji" - Warszawa, 16 września 2014 - organizowana przez Eurologistics;
=> Międzynarodowa Konferencja "2nd Baltic Sea Region Stars. Cluster-to-cluster conference and matchmaking - towards new horizons" - Berlin, 18-19 września 2014 - organizowana przez: BSR Stars; Federal Ministry for Economic Affairs and Energy; go-cluster, Cluster Excellence Denmark, TCI - global practitioners network for competitiveness, clusters and innovation;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "5th Central European Conference in Regional Science" - Koszyce, 5-8 października 2014 - organizowana przez: Technical University of Kosice, Faculty of Economics, University of Economics (Bratysława), Faculty of National Economy, Slovak Section of the European Regional Science Association (ERSA);
=> Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce" - Wrocław, 15-17 października 2014 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Konferencja "Skuteczne sposoby na trudne projekty" - Warszawa, 6 listopada 2014 - organizowana przez International Project Management Association Polska;
=> Konferencja "Benchmarking klastrów - edycja 2014" - Warszawa, 13-14 listopada 2014 - organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja "Office Management" - Warszawa, 19 listopada 2014 - organizowana przez wydawcę miesięcznika Modern Office Manager;
=> Seminarium Etyki Biznesu "Jak uobecnia się prakseologia w Polsce" - Warszawa, 20 listopada 2014 - organizowane przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii;
=> Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość w XXI wieku - oblicza i perspektywy" - Warszawa, 20-21 listopada 2014 - organizowana przez Uniwersytet Warszawski;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "2nd Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities" - Almeria, 26-28 listopada 2014 - organizowana przez: European Scientific Institute (ESI), University of Almeria, University of the Azores (chair of the sessions VI: Economics and Management);
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Entrepreneurship, Innovation and Enterprise Dynamics" - Paryż, 8-9 grudnia 2014 - organizowana przez: OECD, Small Business Economics (SBE), Journal of Technology Transfer (JTT), European Commission Joint Research Centre "Institute for Perspective Technological Studies";
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Policy Uncertainty, Trade and Welfare: Theory and Evidence for China and the US" - Paryż, 9 grudnia 2014 - organizowane przez: Sciences Po, Paris School of Economics, University Paris 1;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Intergenerational mobility in the US" - Paryż, 10 grudnia 2014 - organizowane przez: Paris School of Economics, CITE Internationale Universitaire de Paris;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Antitrust for Platform and Network Markets" - Paryż, 11-12 grudnia 2014 - organizowane przez: University Paris West Nanterre La Defense;
 • 2015 rok: 
=> Międzynarodowy Kongres Naukowy "Cluster World Congress" - Dąbrowa Górnicza, 24-26 marca 2015 - organizowany przez: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Development and Evaluation of Clusters" - Zlin, 23 kwietnia 2015 - organizowana przez: Tomas Bata University in Zlin;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice" - Zlin, 23-24 kwietnia 2015 - organizowana przez: Tomas Bata University in Zlin;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society" - Bari, 27-29 maja 2015 - organizowana przez: University of Bari Aldo Moro, Kasetsart University Thailand, Maria Curie-Sklodowska University, International School for Social and Business Studies (recenzent 3 artykułów konferencyjnych: Optimization of 3G WCDMA base stations in Bangkok, Unfolding new horizons: predictive analytics as a facilitator of open innovation, Advanced e-learning quality improvement methods in government organizations);
=> III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Urban and Regional Economics" - Katowice, 11-12 czerwca 2015 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, European Regional Science Association (ERSA);
=> VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Economic Challenges in Enlarged Europe" - Tallinn, 14-16 czerwca 2015 - organizowana przez: Tallinn University of Technology - Tallinn School of Economics and Business Administration, Society for the Study of Emerging Markets;
=> Konferencja Naukowa "Współczesny marketing - na styku teorii i praktyki" - Polańczyk, 25-27 czerwca 2015 - organizowana przez: Politechnikę Rzeszowską;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Strategic Standardization: standardization in the Volkswagen Group - internal and external standards" - Berlin, 30 czerwca 2015 - organizowane przez: Technische Universität Berlin - Faculty of Economics and Management - Department of Innovation Economics;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "3rd International Cluster Conference on the Leading-Edge Clusters" - Berlin, 30 czerwca - 1 lipca 2015 - organizowana przez: German Federal Ministry for Education and Research (BMBF);
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Social Stratification Research" - Mediolan, 8 września 2015 - organizowane przez: University of Milan - Department of Social and Political Sciences oraz University of Stirling - School of Applied Social Science;
=>XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Growth, Sustainability and Competitiveness of Firms and Public Institutions: the Contribution of Accounting, Business and Management Scholars" - Piacenza, 10-12 września 2015 - organizowana przez: Universita Cattolica del Sacro Cuore and Italian Academy of Management (AIDEA). Recenzent artykułu konferencyjnego: The organizational sustainability of business networks: an empirical case (University of Salento, Italy);
=>Międzynarodowa Konferencja "Innovation by Combination. 3rd Cluster-to-Cluster Conference and Matchmaking" - Kopenhaga, 17-18 września 2015 - organizowana przez: Cluster Excellence Denmark;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Health Tech Entrepreneurship. The Future of Knowledge-Intensive Entrepreneurship with Special Focus on Incubation" - Kopenhaga, 18 września 2015 - organizowane przez: Copenhagen Business School oraz Copenhagen Healthtech Cluster;
=>Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Restoring Trust in Business through Corporate Governance" - Kopenhaga, 18-19 września 2015 - organizowana przez: Copenhagen Business School oraz International Corporate Governance Society;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Sport and Project Management. Managing the relationship with stakeholders" - Rzym, 25 września 2015 - organizowane przez: LUISS Business School oraz Instituto Italiano di Project Management;
=> Konferencja Naukowa "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty" - Międzyzdroje, 4-6 października 2015 - organizowana przez Uniwersytet Szczeciński;
=> III Konferencja Naukowa "Wybory strategiczne w warunkach niepewności" - Poznań, 14-15 października 2015 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedrę Zarządzania Strategicznego;
=>Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Identification Tools Entrepreneurial Potential and Support New Generations of the Entrepreneurs" - Dunkierka, 4-5 listopada 2015 - organizowana przez: University of the Littoral Opal Coast;
=>Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Criticism and Ethics - Crossed Viewpoints" - Paryż, 9 listopada 2015 - organizowane przez: University of Chicago oraz CNRS-ENS-College de France;
=>Międzynarodowe Seminarium Naukowe "The French and European Policies for Sustainable Development and Energy Transition" - Paryż, 10 listopada 2015 - organizowane przez: Université Paris 2 Panthéon-Assas;
=>Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Innovations for Territorial Competitiveness" - Barcelona, 19 listopada 2015 - organizowane przez: Catalan Association of Public Universities;
=>Seminarium "Krajowe Klastry Kluczowe i Krajowe Inteligentne Specjalizacje w kontekście Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020" - Warszawa, 23 listopada 2015 - organizowane przez: Ministerstwo Gospodarki;
=> Konferencja Naukowa "Problemy współczesnego marketingu i logistyki - teoria i praktyka" - Gdańsk, 3-4 grudnia 2015 - organizowana przez: Politechnikę Gdańską, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedrę Marketingu;
=> Konferencja Naukowa "Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenia a polskie wyzwania" - Warszawa, 7 grudnia 2015 - organizowana przez: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
=> Warsztaty Naukowe "Harmonization of Survey and Non-Survey Data" - Warszawa, 17 grudnia 2015 - organizowane w ramach międzynarodowego programu badawczego CONSIRT przez: Polską Akademię Nauk oraz The Ohio State University;
 • 2016 rok: 
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe "B2B Marketing" - Trondheim, 21 kwietnia 2016 - organizowane przez: BI Norwegian Business School;
=> Seminarium Naukowe z okazji 130 rocznicy urodzin Prof. T. Kotarbińskiego "Krytyczna Teoria Organizacji" - Warszawa, 20 maja 2016 - organizowane przez: Towarzystwo Naukowe Prakseologii oraz Akademię Leona Koźmińskiego;
=> VII Konferencja Naukowa - "Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego" - Wrocław, 22-24 maja 2016 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Human Capital and Growth" - Helsinki, 7 czerwca 2016 - organizowana przez United Nations University UNU-WIDER;
=> Polsko-Fińskie Forum Innowacyjności - "Research and Innovation: a Powerful Tool for Company Growth" - Helsinki, 8-9 czerwca 2016 - organizowane przez: Technical Research Centre of Finland VTT, Federation of Finnish Enterprises, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,  Ambasadę RP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe - "The Sense of Connection. Interdisciplinary Perspectives on Human Interaction" - Helsinki, 9 czerwca 2016 - organizowane przez University of Helsinki - Collegium for Advanced Studies;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe - "Regimes, Institutions and Change: Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective" - Helsinki, 10 czerwca 2016 - organizowane przez: University of Helsinki, George Washington University;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe - "Nature, Nurture and Human Autonomy: the Meta-Theory of Intelligence" - Oslo, 6 września 2016 - organizowane przez: University of Oslo;
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe - "Regional Security in South Asia: Global Prospects and Challenges " - Oslo, 7 września 2016 - organizowane przez: The Peace Research Institute Oslo (PRIO);
=> Międzynarodowe Seminarium Naukowe - "Organizational Anthropology - Fieldwork in Complex Organizations" - Oslo, 7 września 2016 - organizowane przez: Oslo and Akershus University College of Applied Scienes (HiOA), Stockholm University;
=> Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inno:Future. Przedsiębiorczość - Zarządzanie - Ekoinnowacyjność" - Rzeszów, 15-16 września 2016 - organizowana przez: Politechnikę Rzeszowską;
=> Międzynarodowa Konferencja "Internationalisation the Strategic Way. 4th Cluster Matchmaking Conference" - Warszawa, 19-20 września 2016 - organizowana przez: Cluster Excellence Denmark, Enterprise Europe Network;
=> XII Konferencja Naukowa "Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty" - Pogorzelica, 9-11 października 2016 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński;
=> Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce" - Wrocław, 24-25 października 2016 - organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • 2017 rok: 
=> Międzynarodowa Konferencja "Cluster policy and clusters cooperation of V4+4 countries" - Warszawa, 30 czerwca 2017 - organizowana przez: Ministerstwo Rozwoju;
=> Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce" - Kraków, 7-8 września 2017 - organizowane przez: Urząd Patentowy RP oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej;
=> XIII Konferencja Naukowa "Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty" - Trzęsacz, 8-10 października 2017 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński;
=> Konferencja Naukowa "Etyka biznesu - stan obecny i wyzwania na przyszłość" - Warszawa, 18 października 2017 - organizowana przez: Ministerstwo Rozwoju - Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Uniwersytet Jagielloński - Zakład Zachowań Organizacyjnych;
=> Seminarium Naukowe "Coaching kadry menedżerskiej i jego etyczny wymiar" - Warszawa, 19 października 2017 - organizowane przez: Towarzystwo Naukowe Prakseologii oraz Polską Akademię Nauk (PAN);
=> Konferencja Naukowa "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej - perspektywa regionalna" - Rzeszów, 26 października 2017 - organizowana przez: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania;
=> Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sustainability in supply chains" - Warszawa, 27 października 2017 - organizowana przez: Ministerstwo Rozwoju RP, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Uniwersytet w Oslo, Ambasadę Szwecji i Ambasadę Królestwa Niderlandów;
=> Konferencja Naukowa "Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce" - Warszawa, 27 października 2017 - organizowana przez: Szkołę Główną Handlową;
=> Konferencja Naukowa "80-lat Centralnego Okręgu Przemysłowego - od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku" - Rzeszów, 13-14 listopada 2017 - organizowana przez: Uniwersytet Rzeszowski, Politechnikę Rzeszowską i Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej;
=> VIII European Forum for Marketing of Scientific and Research Organizations - Warszawa, 16-17 listopada 2017 - organizowane przez: Instytut Lotnictwa;
=> Konferencja Naukowa "Pomiar potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych" - Warszawa, 17 listopada 2017 - organizowana przez: Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Ministerstwo Rozwoju;
 • 2018 rok: 
=> VIII Konferencja Naukowa "Badania marketingowe: metody, trendy, zastosowania" - Wrocław, 20-22 maja 2018 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> IX Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce" - Wrocław, 3-4 grudnia 2018 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • 2019 rok: 
=> Konferencja "Podkarpacie dla biznesu" - Rzeszów, 31 stycznia 2019 - organizowana przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Politechnikę Rzeszowską;
=> Seminarium "Gospodarka współdzielenia - moda, protest czy racjonalizm?" - Warszawa, 21 marca 2019 - organizowane przez: Towarzystwo Naukowe Prakseologii;
=> Konferencja "SMART. Klastrowe łańcuchy dostaw w erze Przemysłu 4.0" - Szczecin, 12 czerwca 2019 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika" (członek Rady Naukowej Konferencji);
 • 2020 rok: 
=> Konferencja "Przemysł 4.0. Innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu" - Rzeszów, 20 lutego 2020 - organizowana przez: Politechnikę Rzeszowską i Krajowy Klaster Industry 4.0;
=> Konferencja "SMART. Innowacyjność i współpraca w przemyśle matalowo-maszynowym" - Szczecin, 2 października 2020 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika" (członek Rady Naukowej Konferencji);
=> Workshop (online) "The Role of the Individual Firm in Economic Resilience" - Cork, 6 października 2020 - organizowany przez: Cork Institute of Technology;
=> Konferencja (online) "Nowe trendy w doradztwie zawodowym - wyzwania, etapy, metody" - Warszawa, 6-8 października 2020 - organizowana przez: Instytut Badań Edukacyjnych;
=> Workshop (online) "Regions and Skills in the Automotive Industry" - Brussels, 13 października 2020 - organizowany przez: European Commission, Technical University of Ostrava;
=> Konferencja (online) "Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych" - Warszawa, 15 października 2020 - organizowana przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego;
=> Konferencja (online) "QUALITAS. Zarządzanie w przemyśle 4.0" - Gdańsk, 22 października 2020 - organizowana przez: Politechnikę Gdańską;
=> Workshop (online) "Cooperation for Circular Economy Research and Innovation" - Santander, 22 października 2020 - organizowany przez: EIT Climate-KIC;
=> Konferencja (online) "Trends in Regional Development in the EU Countries" - Warszawa-Jelgava, 23 października 2020 - organizowana przez: Warsaw University of Life Sciences and Latvia University of Life Sciences and Technologies;
=> Konferencja (online) "Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami" - Dąbrowa Górnicza, 23 października 2020 - organizowana przez: Akademię WSB i Politechnikę Warszawską;
=> Seminarium (online) "Seminarium naukowe dla opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich" - Dąbrowa Górnicza, 24 października 2020 - organizowane przez: Akademię WSB;
=> Konferencja (online) "Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym" - Warszawa, 26 października 2020 - organizowana przez: Urząd Patentowy RP;
=> Workshop (online) "Boosting Digitalization in the European Agrifood Sector. Cluster Recommendations Towards Policy Makers" - Brussels, 26 października 2020 - organizowany przez: Flanders FOOD, The Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI);
=> Workshop (online) "European Cluster Capacity Building. Digitalisation of Cluster Services and Activities" - Copenhagen, 28 października 2020 - organizowany przez: Cluster Excellence Denmark;
=> Konferencja (online) "Circular Economy. Together for a Cleaner and More Competitive Europe" - Brussels, 3-4 listopada 2020 - organizowana przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Humanistic Management. Unity in Diversity" - St. Gallen, 4-6 listopada 2020 - organizowana przez: Humanistic Management Network;
=> Workshop (online) "Research and Innovation in Circular Economy and Bio-Based Systems: Opportunities for Circular Economy Stakeholders" - Brussels, 4 listopada 2020 - organizowany przez: European Commission;
=> Workshop (online) "Circular Economy in Cities and Regions" - Paris, 4 listopada 2020 - organizowany przez: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);
=> Konferencja (online) "Świadomość ekologiczna XXI wieku. Ujęcie politologiczne, społeczne, edukacyjne" - Poznań, 5 listopada 2020 - organizowana przez: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
=> Konferencja (online) "Klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU" - Szczecin, 9-10 listopada 2020 - organizowana przez: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia";
=> Konferencja (online) "European Cluster Conference. The Green and Digital Transition within Ensuring European Resilience" - Brussels, 10-11 listopada 2020 - organizowana przez: European Cluster Collaboration Platform, European Commission;
=> Seminarium (online) "Partnerstwo i współpraca JST jako czynnik rozwoju lokalnego" - Poznań, 12 listopada 2020 - organizowane przez: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Związek Miast Polskich, OECD;
=> Workshop (online) "Driving Growth through RIS3: Collaboration and Clustering" - Cork, 17 listopada 2020 - organizowany przez: Cork Institute of Technology;
=> Konferencja (online) "Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia" - Poznań, 19 listopada 2020 - organizowana przez: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
=> Konferencja (online) "Public Management. Contemporary Problems of Management, Defence and Security" - Warszawa, 19 listopada 2020 - organizowana przez: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
=> Konferencja (online) "Developing, Assessing and Validating Transversal Key Competences in the Formal Initial and Continuing Vocational Education and Training: The Experiences and Solutions of European Countries" - Warszawa, 24 listopada 2020 - organizowana przez: Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
=> Konferencja (online) "Social Economy" - Brussels-Stuttgart, 24-25 listopada 2020 - organizowana przez: European Commission, Social Entrepreneurship Baden-Württemberg (SocEntBW), the Centre for Social Investment & Innovation (CSI) at the University of Heidelberg, the Research Institute for Small and Medium Sized Enterprises of the University of Mannheim (IFM);
=> Konferencja (online) "Sustainable Development: Regional and Local Dimensions" - Warszawa, 26 listopada 2020 - organizowana przez: Warsaw University of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
=> Workshop (online) "Transformative Territorial Policy as a Response to Grand Challenges and the European Green Deal" - Brussels, 30 listopada 2020 - organizowany przez: EIT Climate-KIC, European Commission;
=> Konferencja (online) "ECOLABELLING: Environmental Labelling in Circular Economy" - Rzeszów, 30 listopada 2020 - organizowana przez: Politechnikę Rzeszowską (członek Rady Naukowej Konferencji);
=> Workshop (online) "Circular Economy Research and Innovation for a Green Recovery" - Brussels, 1 grudnia 2020 - organizowany przez: EIT Climate-KIC, European Commission;
=> Konferencja (online) "Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu: współpraca, innowacje, rozwój" - Rzeszów, 1 grudnia 2020 - organizowana przez: Podkarpackie Centrum Innowacji;
=> Konferencja (online) "Innowacje - Pomiary - Akredytacje" - Rzeszów, 2 grudnia 2020 - organizowana przez: Podkarpackie Centrum Innowacji;
=> Konferencja (online) "Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich. Gospodarka żywnościowa w dobie kryzysu" - Warszawa, 3 grudnia 2020 - organizowana przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
=> Workshop (online) "Resilience of European Agricultural Systems in Times of COVID-19. Experience of Selected Countries" - Warszawa, 7 grudnia 2020 - organizowany przez: Polish Academy of Sciences Institute of Rural and Agricultural Development;
=> Konferencja (online) "European Congress of Local Governments. Europejski kongres samorządów. Potencjał inwestycyjny miast i regionów" - Warszawa, 8-9 grudnia 2020 - organizowana przez: Fundację Instytut Studiów Wschodnich;
=> Konferencja (online) "Forum przedsiębiorczości: startupy, innowacje, internacjonalizacja" - Warszawa, 9 grudnia 2020 - organizowana przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Workshop (online) "Smart Development and Clusters in European Green Deal" - Brussels, 10 grudnia 2020 - organizowany przez: European Commission, IrRADIARE - Science for evolution;
=> Seminarium (online) "Baltic Cluster Forum: Implementing the European Green Deal and Digital Transformation. C2C (cluster to cluster) and B2C (business to cluster) Development Opportunities for the New Programming Period" - Vilnius, 10 grudnia 2020 - organizowane przez: Lithuanian Agency for Science, Innovation and Technology;
=> Konferencja (online) "Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka" - Zabrze, 10 grudnia 2020 - organizowana przez: Politechnikę Śląską, Polski Komitet ds. UNESCO;
=> Seminarium (online) "Monitoring the Uptake of Advanced Technologies in European Industry" - Brussels, 14 grudnia 2020 - organizowane przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "European Automotive Cluster Network: Joint Industrial Modernisation Investments" - Brussels, 17 grudnia 2020 - organizowana przez: European Commission, European Clusters Alliance;
=> Konferencja (online) "Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji" - Zielona Góra, 18 grudnia 2020 - organizowana przez: Sekcję Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • 2021 rok: 
=> Konferencja (online) "Soft Skills of Students" - Lublin, 14 stycznia 2021 - organizowana przez: University College of Enterprise and Administration in Lublin (Poland), International School of Social and Business Studies (Slovenia), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), and Technische Hochschule Deggendorf (Germany);
=> Konferencja (online) "Public Safety Communication Europe" - Brussels, 19 stycznia 2021 - organizowana przez: PSC Europe, European Commission;
=> Seminarium (online) "Cross-Sectoral Inter-Cluster Cooperation. The Increasing SMEs Competitiveness Through Cluster Cooperation" - Brussels, 19 stycznia 2021 - organizowane przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich" - Białystok, 21 stycznia 2021 - organizowana przez: Uniwersytet w Białymstoku;
=> Seminarium (online) "Monitoring Digital Transformation: The role of Artificial Intelligence in the Industrial Modernisation" - Brussels, 25 stycznia 2021 - organizowane przez: European Commission;
=> Workshop (online) "Basic Financials and Synergies Between Clusters and Interregional Projects" - Brussels, 27 stycznia 2021 - organizowany przez: European Commission;
=> Workshop (online) "Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research" - Cranfield, 27 stycznia 2021 - organizowany przez: Cranfield School of Management - Cranfield University at Shrivenham;
=> Seminarium (online) "Rola inteligentnych algorytmów i sensorów jako wsparcie w procesie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów" - Warszawa, 3 lutego 2021 - organizowane przez: Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
=> Workshop (online) "Constructing Research Questions and Developing Theory" - Cranfield, 10 lutego 2021 - organizowany przez: Cranfield School of Management - Cranfield University at Shrivenham;
=> Konferencja (online) "Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego od pracy w turystyce zdrowotnej na wsi" - Białystok, 20 lutego 2021 - organizowana przez: Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, Uniwersytet w Białymstoku, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
=> Konferencja (online) "Regional Integration. Enhancing Sustainable Development and Regional Integration Through Effective and Efficient Resource Exploitation and Mobilization in Africa, Mediterranean and European Union Post Covid-19" - Accra, 22-23 lutego 2021 - organizowana przez: University of Ghana, Universidad Autónoma de Madrid;
=> Workshop (online) "Qualitative Research and Theory Development" - Cranfield, 24 lutego 2021 - organizowany przez: Cranfield School of Management - Cranfield University at Shrivenham;
=> Seminarium (online) "Od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu" - Warszawa, 25 lutego 2021 - organizowane przez: Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
=> Konferencja (online) "Information Architecture: Local Connections and Global Impact" - Toruń, 27-28 lutego 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University);
=> Workshop (online) "Business Plan Development Guide for Startups" - Barcelona, 2 marca 2021 - organizowany przez: GALACTICA consortium that integrates eight European clusters and two innovation agents: AEI Tèxtils in Catalonia as project coordinator, ATEVAL in Valencia and CTA in Andalusia (Spain), NTT in Italy, CORALLIA in Greece, Suderelbe in Germany, PRODUCTECH in Portugal, EMC2 in France, EBAN in Belgium and Science Park Graz in Austria;
=> Seminarium (online) "Marketing w czasie pandemii" - Poznań, 4 marca 2021 - organizowane przez: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
=> Konferencja (online) "Economics, Finance and Management" - Katowice, 8 marca 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice);
=> Konferencja (online) "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" - Dęblin, 10 marca 2021 - organizowana przez: Lotniczą Akademię Wojskową;
=> Workshop (online) "Designing New Cluster Business Models" - Brussels, 17 marca 2021 - organizowany przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii" - Warszawa, 19 marca 2021 - organizowana przez: Akademię Sztuki Wojennej, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
=> Konferencja (online) "Modelowanie preferencji a ryzyko" - Katowice, 22 marca 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
=> Workshop (online) "Multiple Criteria Decision Making" - Katowice, 22-23 marca 2021 - organizowany przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice);
=> Seminarium (online) "Agriculture Transformation: Experiences from Africa and European Union" - Dakar, 23 marca 2021 - organizowane przez: University of Dakar;
=> Workshop (online) "Coordination of European Union Networks for Industry: Moving Towards Value Chain-Based Networks in an Open Innovation Setting" - Brussels, 24 marca 2021 - organizowany przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Współczesne trendy w zarządzaniu" - Lublin, 25 marca 2021 - organizowana przez: Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
=> Konferencja (online) "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta" - Dąbrowa Górnicza, 31 marca 2021 - organizowana przez: Akademię WSB i Politechnikę Warszawską;
=> Konferencja (online) "Academic Education in Europe after the Pandemic: Landscape after Battle or a New Hand of Cards?" - Gliwice, 14-15 kwietnia 2021 - organizowana przez: Politechnikę Śląską (Silesian University of Technology);
=> Konferencja (online) "Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju" - Poznań, 14-15 kwietnia 2021 - organizowana przez: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (PAN);
=> Konferencja (online) "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice" - Dąbrowa Górnicza, 15-16 kwietnia 2021 - organizowana przez: Akademię WSB (WSB University);
=> Konferencja (online) "Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem" - Zabrze, 15-16 kwietnia 2021 - organizowana przez: Politechnikę Śląską, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Katowicach;
=> Konferencja (online) "Qualitas: zmiana, doskonalenie, kryzys" - Gdańsk, 22-23 kwietnia 2021 - organizowana przez: Politechnikę Gdańską;
=> Seminarium (online) "Leadership Gold: Leadership is Influence" - St. Gallen, 22 kwietnia 2021 - organizowane przez: Humanistic Management Network;
=> Konferencja (online) "Zarządzanie, ekonomia, marketing i socjologia w perspektywie wielokulturowości" - Łódź, 27 kwietnia 2021 - organizowana przez: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
=> Seminarium (online) "African Migration: Dreams and Trajectories" - Rabat, 28 kwietnia 2021 - organizowane przez:  Moroccan Institute of Advanced Studies, Metropolis International, Witts University, University of Oxford;
=> Konferencja (online) "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne" - Lublin, 13-14 maja 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
=> Workshop (online) "Clusters as Enablers of Ecosystems: Ways to Engage Stakeholders Effectively" - Brussels, 19 maja 2021 - organizowany przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Regional Development: Socio-Economic Effects of the Covid-19 Pandemic in a Regional Perspective" - Toruń, 21 maja 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Torun);
=> Konferencja (online) "Consciousness-Based Leadership and Management: Mapping the Path to a Flourishing Humanity" - Fairfield, 21-23 maja 2021 - organizowana przez: Maharishi International University;
=> Konferencja (online) "Workers and Firms in Global Production Networks: Policy Implications" - Gdańsk, 27-28 maja 2021 - organizowana przez: Politechnikę Gdańską (Gdansk University of Technology);
=> Seminarium (online) "Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowymi i restrukturyzacyjnym" - Poznań, 27 maja 2021 - organizowane przez: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych;
=> Workshop (online) "Cluster Education Forum. The Key Factors to Ensure Growth and Success in the Future Clusters: Education, Innovation and Digitalization" - Vilnius, 8 czerwca 2021 - organizowany przez: Lithuanian Agency for Science, Innovation and Technology (MITA);
=> Seminarium (online) "Monitoring the Role of Clusters in the Adoption of Advanced Technologies. The Role of Cluster Policy in Accelerating Technology Diffusion in Times of COVID and their Current Role in the Strategic Autonomy. The Role of Cluster Organisations in Providing Specific Support to Companies on the Ground and Foster Technology Uptake. Clusters within Industrial Transformations: Renewing a Business Models and Reconfiguring an Industrial Value Chains" - Brussels, 10 czerwca 2021 - organizowane przez: European Commission;
=> Konferencja (online) "Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne" - Warszawa, 10 czerwca 2021 - organizowana przez: Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH);
=> Workshop (online) "Examples of Clusters in Countries Beyond Europe. The Approaches to Internationalisation and Collaboration in Countries Beyond Europe" - Brussels, 10 czerwca 2021 - organizowany przez: European Cluster Collaboration Platform, Forum for Cluster Associations and Networks;
=> Workshop (online) "Cluster Business Models with Strategy Tools. Supporting the Sustainability and Viability of Operations Tailored to Cluster Managers, Ignition Teams and Quadruple Helix Stakeholders" - Dublin, 10 czerwca 2021 - organizowany przez: Cluster Centre, European Cluster Collaboration Platform;
=> Konferencja (online) "Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle COVID 19:  zagrożenia – wyzwania – szanse" - Słupsk, 11 czerwca 2021 - organizowana przez: Akademię Pomorską w Słupsku, Naczelną Organizację Techniczną;
=> Konferencja (online) "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej" - Warszawa, 17 czerwca 2021 - organizowana przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
=> Konferencja (online) "INDUSTRY 5.0: Innovations and Emerging Technologies" - Dąbrowa Górnicza, 17-18 czerwca 2021 - organizowana przez: Akademię WSB (WSB University);
=> Konferencja (online) "Marketing Management" - Warszawa, 18 czerwca 2021 - organizowana przez: Warsaw University of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
=> 4th Annual LSE Workshop (online) "Environmental Economics" - London, 21-22 czerwca 2021 - organizowany przez: London School of Economics;
=> Konferencja (online) "Entrepreneurship, Innovations and Technologies for Sustainable Development of Agri-Food Supply Chains under Conditions of Uncertainty" - Poznań, 23-24 czerwca 2021 - organizowana przez: Poznań University of Life Sciences (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);
=> Konferencja (online) "Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii koronawirusa" - Białystok, 26 czerwca 2021 - organizowana przez: Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnię Łazarskiego w Warszawie;
=> Konferencja (online) "ICT Enhanced Social Sciences and Humanities" - Novi Sad, 28-30 czerwca 2021 - organizowana przez: University of Novi Sad;
=> Workshop (online) "Strengthening Cluster Collaboration through Strategic Internationalisation" - Brussels, 14 września 2021 - organizowany przez: European Commission, European Cluster Collaboration Platform;
=> Konferencja (online) "Small Firm Internationalisation and International Entrepreneurship in Times of Crises" - Würzburg, 23-24 września 2021 - organizowana przez: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Doğuş University, Manisa Celal Bayar University;
=> Konferencja (online) "Inwestycje alternatywne" - Lublin, 30 września 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Bank Polski, Urząd Statystyczny w Lublinie;
=> Konferencja (online) "Samorząd terytorialny w Polsce - stan obecny i perspektywy. Partycypacja w samorządzie terytorialnym - szansa na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych czy ryzyko rozwoju populizmu" - Elbląg, 15 października 2021 - organizowana przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu;
=> Konferencja (online) "Kreatywność w zdalnym nauczaniu i budowanie relacji ze studentem i uczniem" - Łódź, 21 października 2021 - organizowana przez: Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi;
=> Konferencja (online) "Kongres Klastrów Polskich. Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19" - Szczecin, 4-5 listopada 2021 - organizowana przez: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia;
=> Workshop (online) "Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym" - Szczecin, 5 listopada 2021 - organizowany przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
=> Konferencja (online) "Cluster Policy Learning and Capacity Building. Clusters Driving the Green and Digital Transitions" - Paris, 22-23 listopada 2021 - organizowana przez: European Commission, Ile de France Region;
=> Konferencja (online) "Situation of disabled students in higher education" - Lublin, 30 listopada 2021 - organizowana przez: Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
=> Konferencja (online) "SMART. Inteligentne rozwiązania dla firm przemysłowych" - Szczecin, 10 grudnia 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika";
 • 2022 rok: 
=> V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe (online) "Marketing (r)Evolution - nowe techniki, pomysły i rozwiązania" - Rzeszów, 22 kwietnia 2022 - organizowane przez: Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Brief Politechniki Rzeszowskiej;
=> Ogólnopolskie Seminarium Naukowe (online) "Technologie nowej generacji jako game changer w marketingu" - Poznań, 26 kwietnia 2022 - organizowane przez: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
=> Konferencja (online) "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice" - Dąbrowa Górnicza, 26 kwietnia 2022 - organizowana przez: Akademię WSB;
=> Seminarium (online) "Funkcja i rola promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej" - Wrocław, 11 maja 2022 - organizowane przez: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Seminarium (online) "Odpowiedzialny konsument i przedsiębiorstwo" - Warszawa, 11 maja 2022 - organizowane przez: Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
=> Seminarium (online) "Current Issues in Economics, Management and Engineering" - Rzeszów, 12 maja 2022 - organizowane przez: Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Politechniki Rzeszowskiej;
=> Konferencja (online) "Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami" - Dąbrowa Górnicza, 13 maja 2022 - organizowana przez: Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej;
=> Konferencja (online) "Digital Transformation: The Harmonic Convergence of People, Culture, Process, and Technology in the New Normal" - Kaunas, 19-21 maja 2022 - organizowana przez: International School for Social and Business Studies (Slovenia), Kaunas University of Technology (Lithuania), Marie Curie Skłodowska University (Poland), Kasetsart University, Bangkok (Thailand), and Pegaso International (Malta);
=> Konferencja "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej" - Wrocław, 23-24 maja 2022 - organizowana przez: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Konferencja "Współczesne problemy ekonomiczne: Europa i świat w obliczu kryzysu społeczno-gospodarczego" - Toruń, 2 czerwca 2022 - organizowana przez: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
=> Konferencja "Industry 5.0" - Dąbrowa Górnicza, 3 czerwca 2022 - organizowana przez: Akademię WSB;
=> Konferencja "Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszami" - Opole, 3 czerwca 2022 - organizowana przez: Uniwersytet Opolski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
=> Konferencja (online) "Small Firm Internationalisation and International Entrepreneurship. Managing Sustainable Innovation" - Bangkok, 1-2 września 2022 - organizowana przez: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Manisa Celal Bayar University, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon;

Ambasador w Politechnice Rzeszowskiej Międzynarodowego Konkursu GMC

Od 2003 do 2018 roku byłem Koordynatorem/Ambasadorem Konkursu Global Management Challenge w Politechnice Rzeszowskiej.

Konkurs został wyróżniony certyfikatem CEL (Certificate for Technology-Enhanced Learning) - akredytacją Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania (EFMD – European Foundation for Management Delvelopment).

Grywalizacja i rozwój w GMC

Konkurs GMC Poland przez wiele lat był częścią międzynarodowego projektu Global Management Challenge. To interaktywna symulacja biznesowa przeznaczona dla menedżerów i studentów, w której zespoły rywalizują zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem.

Kraje uczestniczące: Angola, Australia, Białoruś, Belgia, Boliwia, Brazylia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Łotwa, Makao, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Singapur, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs polega na zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem. To rozbudowana symulacja komputerowa, która odzwierciedla skutki decyzji konkurujących ze sobą zespołów.
Uczestnicy zarejestrowani w 3-5 osobowych zespołach wcielają się w rolę wirtualnych Zarządów. Zadaniem zespołów jest prowadzenie firmy działającej na rynku Unii Europejskiej oraz w obszarze NAFTA. Każda drużyna otrzymuje podręcznik opisujący sytuację firmy, którą ma zarządzać oraz warunki otoczenia rynkowego. Symulacja ze względu na zaawansowany poziom wymaga od uczestników decyzji obejmujących wiele obszarów takich jak: produkcja, marketing, polityka cenowa, dystrybucja, obsługa rynków, zarządzanie kadrami, dywidendy, inwestycje, B+R, ubezpieczenia. Znaczna część gry skupia się na analizie kondycji finansowej firmy, a także wymaga umiejętnego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym. Zespoły dokonują bieżących działań operacyjnych, jak również opracowują długookresową strategię rozwoju dla firmy.
Uczestnicy opierają się na własnych prognozach i dostarczanych wskaźnikach rynkowych. Muszą jednak pamiętać również o nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą nastąpić. Gra jest interaktywna - skutki strategii przyjętej przez dany zespół zależą w dużej mierze od zachowań konkurentów, czyli innych uczestników. Jednocześnie przekonują się oni, że umiejętna współpraca w zespole jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia sukcesu realizowanych strategii. Jedynym kryterium oceny jest osiągnięta  na giełdzie wartość akcji zarządzanego przedsiębiorstwa.
Po każdej serii decyzji podjętych przez zespoły Organizator przekazuje informację zwrotną w formie szczegółowych Raportów dla Zarządu. W ten sposób uczestnicy widzą finansowe następstwa swoich decyzji biznesowych, mogą sprawdzić trafność działań i doskonalić metody zarządzania. Na tym etapie nie ponosi się ryzyka, które na co dzień towarzyszy pracy każdego menedżera. Konkurs jest rozgrywany on-line.

GMC to unikalny projekt na naszym rynku ze względu na tak szerokie wykorzystanie zalet gier strategicznych. Dlatego też, szybko zdobył duże zainteresowanie w kręgach biznesowych i akademickich. Jest doceniany i stanowi wyzwanie zarówno dla tzw. „młodych potencjałów”, jak i doświadczonych menedżerów. Konkurs skierowany jest do ambitnych i utalentowanych osób, które poprzez udział w projekcie chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności oraz zaprezentować siebie przed potencjalnymi Pracodawcami.

GMC traktowany jest nie tylko jako konkurs, ale również jako unikatowy trening-szkolenie, które umożliwia poszerzanie i weryfikację wiedzy biznesowej dzięki doświadczeniom wyniesionym w trakcie gry. Grę można porównać do 'symulatora lotu', gdzie podobnie jak w przypadku pilotów, obecni oraz przyszli menedżerowie poprzez aktywne zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem mogą sprawdzić efekt podejmowanych przez siebie decyzji biznesowych nie narażając się na ewentualne negatywne skutki.

http://gmcpoland.pl/idea-konkursu/

Rozwój konkursu w Polsce

Od wprowadzenia konkursu na rynek polski w 2000 roku projekt rozwinął się na nieoczekiwaną skalę zarówno pod względem liczby uczestników, jak i współpracujących firm i organizacji. Do tej pory w dziewięciu polskich edycjach wzięło udział już ponad 10.000 menedżerów i studentów, przy czym w każdej kolejnej edycji znacząco zwiększa się liczba zainteresowanych osób. W 2008 roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba 371 zespołów – czyli 1500 osób. Warto podkreślić, że w realizację projektu zaangażowało się około 80 firm oraz blisko 60 uczelni. Zwycięzcą zeszłorocznej edycji został zespół studencki APVP z Uniwersytetu Warszawskiego sponsorowany przez Rzeczpospolitą, który w kwietniu tego roku pojedzie do Lizbony na Finał Międzynarodowy.

Na podium stanął również, zdobywając wicemistrzostwo, zespół Execon Junior z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, sponsorowany w GMC przez Bank Millennium. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna EWOLWENTA, zespół złożony z pracowników naukowych i studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Warto przypomnieć, iż w Finale Światowym 2007 w Bukareszcie zespół Warsaw Leaders z Uniwersytetu Warszawskiego zajął IV miejsce, w 2006 (Makao) zespół studencko-menedżerski Sigma z Banku Millennium zajął II miejsce tym samym powtarzając sukces studentów z Politechniki Warszawskiej, którzy zajęli II miejsce w Finale Światowym 2005. Finał Światowy 2004 był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii mistrzostwo zdobyli Polacy-studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie!
Studenci w Global Management Challenge
Co roku do konkursu przystępują drużyny studenckie, które dzięki pozyskanym przez nas Sponsorom bezpłatnie korzystają z zalet symulatora GMC. Każdy zespół akademicki ma okazję do nawiązania kontaktu ze światem biznesowym, do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii. Cały okres trwania konkursu jest z kolei wykorzystywany przez zaangażowane firmy jako okazja do prezentacji ofert ciekawych praktyk i staży studentom uczestniczącym w GMC.

Korzyści dla studentów:
- praktyczny trening zarządzania na rynku międzynarodowym
- spojrzenie na cały system funkcjonowania firmy, powiązania między działalnością poszczególnych departamentów a wynikami firmy
- rozwój umiejętności planowania strategicznego, podejmowania decyzji w średnim i długim okresie, myślenia analitycznego, zarządzania zmianą, analizy szans i zagrożeń
- korzyści dodatkowe: innowacyjny sposób odbycia pierwszych praktyk zarządzania, weryfikacja wiedzy akademickiej, rywalizacja z profesjonalistami i praktykami biznesu, okazja do zawarcia ciekawych znajomości, uczestnictwo najlepszych w Gali Finałowej konkursu, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami - pomost do świata biznesu - szansa zdobycia praktyk, staży, pracy, promocja finalistów poprzez wywiady w prasie ekonomiczno- społecznej, na stronach www, w radiu
+ zwycięska drużyna reprezentuje nasz kraj na Finałach Światowych

Wrażenia studentów uczestniczących w Global Management Challenge 2008
„GMC to rewelacyjna szkoła zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala nam, studentom, wykorzystać wiedzę i umiejętności teoretyczne w praktyce. Konkurs rozwija umiejętności strategicznego myślenia, analizowania napotkanych problemów, a także uczy całościowego spojrzenia na biznes, począwszy od kadr, przez produkcję, marketing, a na finansach skończywszy. Ponadto, konkurs jest doskonałą szkołą pracy zespołowej. Odpowiedni podział obowiązków, jasne zasady komunikacji, a także zaangażowanie uczestników stanowią, bowiem podstawy sukcesu w GMC. Wszystkie zalety konkursu powodują, iż zdobyte w nim doświadczenie jest nie do przecenienia w kontekście naszej przyszłej kariery zawodowej.” Michał Płotnicki, student Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (zespół SKND sponsorowany przez DHL Express)

„Kiedy po raz pierwszy spojrzałem na arkusze konkursu GMC pomyślałem, że to chyba mnie przerośnie. Na szczęście okazało się inaczej. Bardzo jasno przełożona instrukcja, jako lektura obowiązkowa, jest doskonałym wprowadzeniem do konkursu. Kilka pierwszych spotkań z drużyną i wspólne analizy pokazały, że ten niezwykle rozbudowany symulator jest fantastyczną formą sprawdzenia siebie w sytuacjach, w jakich możemy się znaleźć w przyszłości po ukończeniu studiów. Konkurowanie z pracownikami największych polskich przedsiębiorstw dodaje dodatkowego smaczku w konkursie i jeszcze bardziej mobilizuje.” Michał Gliński, student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zespół Execon Junior sponsorowany przez Bank Millennium)

„Decyzję o zgłoszeniu się do symulacji GMC podjęliśmy spontanicznie. O konkursie dowiedzieliśmy się z gazety. Wcielić się w rolę menedżera i zarządzać przedsiębiorstwem w warunkach zbliżonych do rzeczywistości - super! Godzinę później byliśmy już zapoznani z zasadami i zarejestrowani. Doszliśmy do wniosku, że jest to ciekawa możliwość sprawdzenia się, od strony naszej wciąż zdobywanej na studiach wiedzy teoretycznej, jak i od strony organizacji czasu i pogodzenia spraw prywatnych, uczelnianych i dodatkowych obowiązków. Sam konkurs, jego idea i zasady są fascynujące. Analiza różnych danych, opracowanie strategii, podjęcie decyzji, a to wszystko połączone z wróżbiarstwem (co zrobią inne zespoły) dostarcza dużo emocji. Mimo, że pracy jest sporo, to towarzyszy nam wiele uśmiechu, ponieważ przecież to tylko gra, a więc i dobra zabawa.”  Michał Urbański , student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, (zespół „SERUM” objęty patronatem Narodowego Banku Polskiego).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję