Podstrona: Publikacje autorskie/współautorskie / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje autorskie/współautorskie

PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DR (2000-2007)

https://orcid.org/0000-0003-1816-1147

[1] B. Bembenek, K. Skop, Funkcjonowanie polskiego przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu gospodarki rynkowej u progu XXI wieku, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane 2000, s. 15-20.

[2] B. Bembenek, K. Skop, Klient wobec promocji sprzedaży w warunkach turbulentnego otoczenia gospodarki rynkowej, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane 2001, s. 39-46.

[3] B. Bembenek, Optymalizacja zaspokojenia potrzeb klienta w koncepcji TQM, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych), pod red. J. Sikorskiego,Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 71-75.

[4] B. Bembenek, Wpływ środowiska handlowego na konsumenta, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych), pod red. J. Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, s. 76-82.

[5] B. Bembenek, M. Jankowska-Mihułowicz, TQM jako wielowątkowe i prorynkowe postrzeganie problemów jakości we współczesnej organizacji, Машинобудування та техносфера ХХ1 віку. Збірник праць 1Х міжнародної науково-технічної конференції, том 3. Донецьк – 2002., s. 234-238.

[6] B. Bembenek, M. Szałańska, Supremacja wartości warunkiem koniecznym sprawności kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Biuletyn Naukowy nr 20 (1/2003), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 259-264. 

[7] B. Bembenek, Promocja sprzedaży jako marketingowa forma stymulowania popytu nabywców w punktach handlowych w ujęciu empirycznym, [w:] Decyzje konsumentów i ich determinanty, pod red. S. Pilarskiego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 183-190.

[8] B. Bembenek, Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami klient – przedsiębiorstwo w strategii CRM, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, pod red. A. Łapińskiej, Olsztyn 2003, s. 283-292.

[9] B. Bembenek, A. Stec, Jakość życia mieszkańców wsi na tle rozwoju obszarów wiejskich w regionie podkarpackim, [w:] Regionalne zróżnicowanie jakości życia, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 35-42.

[10] B. Bembenek, Wykorzystanie technologii informatycznych w celu optymalizacji jakości zarządzania relacjami z klientem (CRM) we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, pod red. N. Siemieniuk, J. Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 19-26.

[11] B. Bembenek, Jakość usług bankowych w aspekcie identyfikacji i optymalizacji zaspokojenia potrzeb klienta, [w:] Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, po red. N. Siemieniuk, J. Sikorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 27-34.

[12] B. Bembenek, Zarządzanie ekologiczne w aspekcie uwarunkowań wewnętrznych we współczesnym przedsiębiorstwie, Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Нові технології в машино-приладобудуванні та на транспорті” Севастополь, 19 – 24 травня 2003 року, s. 195-196.

[13] B. Bembenek, Zarządzanie jakością usług bankowych w aspekcie optymalnego zaspokojenia potrzeb klienta we współczesnym banku, [w:] Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, pod red. J. Garczarczyka, AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 1-8.

[14] B. Bembenek, L. Woźniak, S. Dziedzic, Przedsiębiorczość jako podstawa dywersyfikacji na obszarach wiejskich. Proekologiczne spojrzenie na nowe metody produkcji rolnej, [w:] Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, po red. B. Kutkowskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 980, Wrocław 2003, s. 589-593.

[15] B. Bembenek, A. Białowąs, Kreatywny pracownik źródłem przewagi konkurencyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, po red. J. Adamczyka, Rzeszów 2003, s. 67-74.

[16] B. Bembenek, Ł. Bednarz, Strategia CRM w aspekcie zarządzania relacjami „przedsiębiorstwo-klient“, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 986, Wrocław 2003, s. 427-436.

[17] B. Bembenek, K. Sieniawska, M. Szałańska, Orientacja projakościowa źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, Х міжнародна науково-технічна конференція „Машинобудування та техносфера ХХ1 віку” Севастопол –Донецьк, s. 247-251.

[18] B. Bembenek, T. Misiak, Znaczenie jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolno-spożywczym, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, pod red. Z. Wyszkowskiej, Bydgoszcz 2003, s. 223-229.

[19] B. Bembenek, T. Pietrych, Znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie operatora logistycznego – firmy Spedpol, [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2004, s.338-344.

[20] B. Bembenek, C. Sołek, Barriers to and opportunities for agricultural  development at the threshold of integration with the European Union, [w:] Challenges in agricultural and rural development in central and eastern Europe , pod red. J. Platje, J. Słodczyka, Economic and Environmental Studies 2004, No. 6, s. 59-66.

[21] B.Bembenek, L. Woźniak, J. Mackiewicz, Stowarzyszenie gmin Doliny Strugu jako przykład skutecznego partnerstwa w regionie, [w:] Partnerstwo w regionie, pod red. J. Karwowskiego, PTE, Szczecin 2004, s. 207-214

[22] B. Bembenek, M. Szałańska, Orientacja innowacyjna MSP – refleksje z badań, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, L. Woźniaka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1030, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 131-139.

[23] B. Bembenek, M. Szałańska, T. Pietrych, Orientacja jakościowa w obsłudze klienta, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1025, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 23-32.

[24] B. Bembenek, L. Woźniak, Ekologiczna produkcja i przetwórstwo rolne jako wyraz przedsiębiorczości podkarpackiej wsi w dobie ekorozwoju, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiebiorczość a rozwój regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2004, 415-424.

[25] B. Bembenek, A. Białowąs, Rola merchandisingu w aspekcie działań promocyjnych wspólczesnych punktów handlowych, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2004, s. 189-196.

[26] B. Bembenek, K. Biernacki, M. Blama, Wewnętrzne public relations jako forma kształtowania stosunków interpersonalnych we współczesnej organizacji, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2004, s. 197-204.

[27] B.Bembenek, T. Pietrych, Innowacyjne rozwiązania logistyczne w zakresie obsługi klienta jako strategiczny czynnik budowania konkurencyjności w firmie SPEDPOL, [w:] Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, pod red. B. Kos, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 21-30.

[28] B. Bembenek, Zmiany w podejściu do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, pod red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 133-145.

[29] B. Bembenek, Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia, [w:] Polski konsument i przedsiebiorstwo na jednolitym europejskim rynku, pod red. J. Karwowskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 251-257.

[30] B. Bembenek, A. Nakielska, Klaster przykładem strategicznego podejścia do wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, s. 421-433.

[31] B. Bembenek, A. Marcinek, Outsourcing w aspekcie zmian strategicznych współczesnego przedsiębiorstwa, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, s. 399-410.

[32] B.Bembenek, Reorientacja koncepcji konkurencji – konsekwencje strategiczne dla przedsiębiorstw, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, pod red. R. Dankiewicza, G. Lwa, Wyd. Atrium, Rzeszów 2005, s. 45-49.

[33] B. Bembenek, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, nr 58, Bydgoszcz 2005, s. 27-35.

[34] B. Bembenek, Partnerstwo z klientem jako szansa wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414, Szczecin 2005, s. 180-186.

[35] B. Bembenek, Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle zachodzących zmian, [w:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pod red. D. Niezgody, Wyd. Katedry Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 253-262.

[36] B. Bembenek, Partnerstwo w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Kopycińskiej, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 18-28.

[37] B. Bembenek, Partnerstwo i konkurencyjność w świetle polityki spójności Unii Europejskiej, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, pod red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1099, Wrocław 2006, s. 106-117.

[38] B. Bembenek, Wokół metodologii wdrożeń CRM we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1107, Wrocław 2006, s. 414-421.

[39] B. Bembenek, Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na wzmacnianie konkurencyjności partnerów, [w:] Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej, pod red. J. Adamczyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 225, zeszyt 5, Rzeszów 2006, s. 29-36.

[40] B. Bembenek, Konkurencja w warunkach turbulentnego otoczenia, [w:] Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, pod red. S. Urbana, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1118, tom 1, Wrocław 2006, s. 69-75.

[41] B. Bembenek, Partnerstwo przejawem przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, L. Woźniaka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław 2006, s. 227-235.

[42] B. Bembenek, Strategiczny wymiar partnerstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1137, Wrocław 2006, s. 28-36.

[43] B. Bembenek, Partnerstwo w koncepcji łańcucha dostaw, [w:] Funkcjonowanie MŚP w warunkach jednolitego rynku europejskiego, pod red. J. Otto, A. Maciaszczyk, tom I, Monografie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 371-383.

[44] B. Bembenek, Instytucjonalny wymiar partnerstwa, [w:] Integracja a globalizacja, pod red. J. Rymarczyka, W. Michalczyka, Materiały Konferencyjne, tom 1, Wrocław 2006, s. 70-81.

[45] B. Bembenek, K. Moszkowicz, Partnerstwo przedsiębiorstwa z interesariuszami lokalnymi – w świetle koncepcji partnerstwa lokalnego, [w:] Marketing a aktywność regionów, pod red. J. Karwowskiego, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 151-162.

[46] B. Bembenek, Partnerstwo w świetle kapitału relacji, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 438, Szczecin 2006, s. 129-138.

[47] B. Bembenek, Wokół koncepcji współdziałania, [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości, pod red. M. Górzyńskiego, Studia Europejskie, nr 5, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 33-46.

[48] B. Bembenek, Kapitał intelektualny źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyt branżowy – lotnictwo, pod red. P. Klimczaka, Studia Europejskie 2006, nr 4, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 51-68.

[49] B. Bembenek, Partnerstwo w klastrze szansą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, pod red. E. Bojar, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 319-331.

[50] B. Bembenek, The importance of high speed management in a process of building company competitiveness, “Ekonomics and Business Management” 2006, Vol. 4, special issues X, s. 6-12.

[51] B. Bembenek, Strategiczny wymiar organizacji sieciowych, [w:] Zeszyty Naukowe, nr 2, seria: informatyka i administracja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”, Wrocław 2006, s. 5-28.

PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA (2008-2019)

>>>>>>> 2008<<<<<<<

[1] Bembenek B., Piecuch T., Controlling jako system koordynacji partnerstwa operacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, pod red. K. Czubakowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 502, Szczecin 2008, s. 33-44.

[2] Bembenek B., Zastosowanie metody delfickiej w prognozowaniu rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej, [w:] Badania marketingowe, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, PWE, Warszawa 2008, s. 350-356.

[3]Bembenek B., System dynamicznego zarządzania jako czynnik wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia, [w:] Zeszyty Naukowe, nr 1, seria: informatyka i administracja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”, Wrocław 2008, s. 41-53.

[4]Bembenek B., Współpraca z konkurentami w aliansie szansą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: zarządzanie i marketing, z. 13, Rzeszów 2008, s. 39-50.

[5] Bembenek B., Moszkowicz K.,Transfer wiedzy na drodze partnerstwa biznesowego, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 155-168. 

[6] Bembenek B., Zarządzanie konkurencyjnością w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej – w świetle badań empirycznych [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20, Wrocław 2008, s. 30-38.

[7] Bembenek B., Partnerstwo w usługach outsourcingowych, [w:] Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, pod red. A. Panasiuka, K. Rogozińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 497, tom 1, Szczecin 2008, s. 211-217. 

[8] Bembenek B., Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, pod red. A. Panasiuka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 496, Szczecin 2008, s. 261-269. 

[9] Bembenek B., Japońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kapitału społecznego, [w:] Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, pod red. B. Drelich-Skulskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 13, Wrocław 2008, s. 315-327. http://www.dbc.wroc.pl/Content/15334/Bembenek_Japonskie_grupy_Keiretsu_w_swietle.pdf

[10]Bembenek B., Moszkowicz K., Zastosowanie metody SWOT w diagnozie uwarunkowań rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20, Wrocław 2008, s. 246-255. https://www.dbc.wroc.pl/Content/4325/calosc%20_PN%2020.pdf

[11] Bembenek B., Moszkowicz K., Rozwój przedsiębiorstw poprzez kooperację, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. A. Hermana, K. Poznańskiej, tom I,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 265-282.

[12] Bembenek B., Diagnoza aktywności rozwoju klastra Dolina Lotnicza w świetle badań empirycznych, [w:] Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, pod red. L. Jakubowa, Wyd. Edukacja, Wrocław 2008, s. 231-245.

[13] Bembenek B., Wpływ budowy relacji partnerskich na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 510, Szczecin 2008, s. 347-356.

>>>>>>> 2009<<<<<<<

[14] Bembenek B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w świetle badań empirycznych, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, pod red. Z. Pisza, M. Rojek-Nowosielskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42, Wrocław 2009, s. 236-247.

[15]Bembenek B., Kluczowe czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstwa z interesariuszami, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej, M. Porady-Rochoń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, tom I, nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 44, Szczecin 2009.

[16] Bembenek B., Partnerstwo w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: zarządzanie i marketing, zeszyt 16, nr 2, Rzeszów 2009, s. 9-20.

[17] Bembenek B., Piecuch T., Wpływ japońskich doświadczeń na teorię i praktykę zarządzania zachodnich przedsiębiorstw, [w:] Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, pod red. B. Skulskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67, Wrocław 2009, s. 358-370.

[18] Bembenek B., Moszkowicz K., Zarządzanie kapitałem intelektualnym - kluczową kompetencją w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, pod red. M. Czerskiej, H. Czubasiewicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3, Sopot 2009, s. 830-837.

[19] Bembenek B., Partnerstwo w działalności przedsiębiorstw Doliny Lotniczej, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Szczecin 2009, s. 183-191. http://www.wzieu.pl/zn/558/ZN_558.pdf

[20] Bembenek B., Kształtowanie i rozwój relacji partnerskich w strukturze klastra Dolina Lotnicza, [w:] Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, pod red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 375-386.

[21] Bembenek B., Piecuch T., Partnerstwo intraorganizacyjne przejawem przedsiębiorczości wewnętrznej, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Szczecin 2009, s. 121-129. http://www.wzieu.pl/zn/558/ZN_558.pdf

[22] Bembenek B., Piecuch T., Strategiczna rola informacji w zarządzaniu zmianami we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red. H. Babisa, R. Czaplewskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Szczecin 2009, s. 25-37. http://www.wzieu.pl/zn/544/ZN_544_II.pdf

[23] Bembenek B., Organizacyjne uczenie się w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik sukcesu w warunkach hiperkonkurencji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: zarządzanie i marketing, zeszyt 16, nr 4, Rzeszów 2009, s. 43-52.

>>>>>>> 2010<<<<<<<

[24] Bembenek B., Rola metod heurystycznych w zarządzaniu partnerstwem, [w:] Badania marketingowe - nowe wyzwania, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 96, Wrocław 2010, s. 157-166.

[25] Bembenek B., Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 56, Szczecin 2010, s. 225-236. http://www.wzieu.pl/zn/596/ZN_596.pdf

[26] Bembenek B., Moszkowicz K., Klaster jako organizacja ucząca się, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy, nr 98, SGH, Warszawa 2010, s. 152-162. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/z.%2098.pdf

>>>>>>> 2011<<<<<<<

[27] Bembenek B., Przywództwo jako czynnik wzmacniający konkurencyjność klastra, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, Szczecin 2011, s. 183-199. http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf

[28] Bembenek B., Moszkowicz K., Rola myślenia strategicznego w zarządzaniu strukturą klastra, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, pod red. E. Urbanowskiej-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 170, Poznań 2011, s. 168-177.

[29] Bembenek B., Znaczenie informacji dla rozwoju klastra, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, pod red. H. Babisa, R. Czaplewskiego, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 68, Szczecin 2011, s. 347-354. http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf

[30] Bembenek B., Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu wiedzą w klastrze, [w:] Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, M. Sobocińskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 236, Wrocław 2011, s. 71-80. http://www.dbc.wroc.pl/Content/31135/Bembenek_Rola_Wywiadu_Gospodarczego_w_Zarzadzaniu_Wiedza_2011.pdf

>>>>>>> 2012<<<<<<<

[31] Bembenek B., Zarządzanie wiedzą w klastrze, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 23, Szczecin 2012, s. 11-26. http://www.wzieu.pl/zn/709/ZN_709.pdf

[32] Bembenek B., Restrukturyzacja klastra, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 260, Wrocław 2012, s. 33-45. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=18735&from=publication

[33] Bembenek B., Moszkowicz K., Strategia rozwoju wiedzy w klastrze, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 260, Wrocław 2012, s. 294-303. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=18783&from=publication

[34] Bembenek B., Piecuch T., Przedsiębiorczy wymiar klastra, [w:] Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, pod red. J. Buko, M. Frankowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94, Szczecin 2012, s. 27-46. http://www.wzieu.pl/zn/719/ZN_719.pdf

[35] Bembenek B., Tożsamość organizacyjna klastra, [w:] Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, pod red. J. Buko, M. Frankowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94, Szczecin 2012, s. 7-25. http://www.wzieu.pl/zn/719/ZN_719.pdf

[36] Bembenek B., Potencjał wzrostu klastrów, [w:] Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, pod red. J. Hołub, PARP, ISBN: 978-83-7633-151-5, Warszawa 2012, s. 128-157. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/20121227_raport_pol_FINAL.pdf

[37] Bembenek B., Moszkowicz K., Rola badań marketingowych w klastrze - w kontekście koncepcji zarządzania wiedzą, [w:] Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją, pod red. G. Bełza, M. Hopeja, A. Zgrzywa-Ziemak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 299, Wrocław 2013, s. 49-60. http://www.dbc.wroc.pl/Content/28613/Moszkowicz_Rola_Badan_Marketingowych_w_Klastrze_w_Kontekscie_2013.pdf

>>>>>>> 2013<<<<<<<

[38] Bembenek B., Moszkowicz K., Dualizm w zarządzaniu ryzykiem w klastrze, [w:] Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, pod red. E. Urbanowskiej-Sojkin, P. Bartkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 24-36.

[39] Bembenek B., Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania konkurencyjnością klastra, [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, pod red. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 30, Szczecin 2013, s. 27-46. http://www.wzieu.pl/zn/775/ZN_775.pdf

[40] Bembenek B., Kmiotek K., Piecuch T., Development of human capital in cluster as a symptom of intrapreneurship, "Ekonomika", Conference Proceedings, Vol. 92 (3), Supplement A, ISSN: 1392-1258, Vilnius University, Vilnius 2013, s. 37-49.

>>>>>>> 2014<<<<<<<

[41] Bembenek B., The importance of creativity in innovative clusters, [w:] Economic development and management of regions. The International Conference Hradec Economic Days 2014. Conference Proceedings, ed. P. Jedlicka, tom IV, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, ISBN: 978-80-7435-369-7, Hradec Kralove 2014, s. 30-40.  https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1049/proceedings_2014_4.pdf

[42] Bembenek B., Tourism clusters in Poland as a symptom of local partnership, [w:] Folia Turistica 4, pod red. M. Gucik, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomicka Fakulta, ISBN: 978-80-557-0697-9, Banska Bystrica 2014, s. 55-63.

[43]Bembenek B., Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów, [w:] Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, M. Sobocińskiej,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 337, Wrocław 2014, s. 249-260. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=26120

[44] Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Strategic decision making within the cluster in the context of organisational entrepreneurship, [w:] Economic and Social Development. The 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity. Book of Proceedings, ed. J. Bendekovic, M. Klacmer-Calopa, D. Filipovic, ISBN: 978-953-6125-10-4, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin - Vienna 2014, s. 425-433. https://bib.irb.hr/datoteka/759841.Book_of_Proceedings_esd_Vienna_2014.pdf

[45] Bembenek B., Piecuch T., Knowledge management in industry clusters as an indication of entrepreneurship, [w:] Innovation, Technology Transfer and Education. CBU International Conference. Conference Proceedings, ed. P. Hajek, Central Bohemia University, ISBN: 978-80-905536-3-7, ISSN: 1805-997X, Prague 2014, s. 5-14. http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/441

[46a] Bembenek B., The implementation of relationship marketing in cluster management, [w:] Managing the "intangibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context. The 13th international conference of the society for global business & economic development. Conference Proceedings, ed. C. Jayachandran, G.L. Gregori, Universita Politecnica delle Marche, ISBN: 978-88-907795-7-2, Ancona 2014, s. 863-877. http://www.sgbed.com/wp-content/uploads/2015/10/13th_SGBED_Proceedings.pdf

[46b] Bembenek B., The implementation of relationship marketing in cluster management, "Journal of Sales, Retailing and Marketing" 2015, vol. 4, no. 4, ISSN: 2045-810X, Darwen: Access Press UK, s. 19-33. http://www.ijsrm.com/ijsrm/Current_&_Past_Issues_files/IJSRM4-4.pdf

[47] Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Decision making on accession to the industry cluster on the example of family business, [w:] Economic and Social Development. The 7th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, ed. I. Filipovic, M. Klacmer-Calopa, F. Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, ISBN: 978-953-6125-12-8, Varazdin - New York City 2014, s. 603-616. https://bib.irb.hr/datoteka/798645.CINGULA_Book_of_Proceedings_esd_NYC_2014_Published_str_334.pdf

[48] Bembenek B., Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości strategicznej w klastrach, [w:] Oblicza przedsiębiorczości, pod red. A. Postuły, B. Glinki, J. Pasiecznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 175-196. http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Oblicza_przedsieb.pdf

[49] Bembenek B., Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, pod red. A. Kalety,  K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, ISSN: 1899-3192, Wrocław 2014, s. 37-48. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=27701

[50] Bembenek B., Piecuch T., Ziółkowski B., The implementation of RFID technology in the industrial cluster as an indication of entrepreneurial and sustainable development, [w:] Economic and Social Development. The 8h International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy. Book of Proceedings, ed. I. Filipovic, G. Kozina, F. Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North in Koprivnica, ISBN: 978-953-6125-14-2, Varazdin - Zagreb 2014, s. 477-487. http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esd_ZG_2014.pdf

[51] Bembenek B., Piecuch T., Entrepreneurial leadership in business cluster, [w:] Economic development and entrepreneurship in transition economies. Challenges in the business environment, barriers and challenges for economic and business development, ed. J. Ateljevic, J. Trivic, Faculty of Economics University of Banja Luka, ISBN: 978-99938-46-54-3, Banja Luka 2014, s. 487-499. http://redete.org/doc/confrence-proceedings-2014.pdf

[52] Bembenek B., Jankowska-Mihułowicz M., Decision-making in the cluster under conditions of risk, "Journal of Business Management" 2014, no. 8, ISSN: 1691-5348, s. 35-44. http://www.riseba.lv/sites/default/files/inline-files/JBM2014.pdf

[53] Bembenek B., The importance of organizational culture in cluster management, "Modern Management Review" 2014, vol. XIX, no. 21/ 4, ISSN: 2300-6366, s. 9-24. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171349799

[54a] Bembenek B., The sustainable development of industrial cluster in the context of corporate social responsibility - a new challenge for cluster management, [w:] 2nd Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities. Conference Proceedings, European Scientific Institute (ESI), ISBN: 978-608-4642-31-2, Kocani-Almeria 2014, s. 225-235.

>>>>>>> 2015<<<<<<<

[54b] Bembenek B., The sustainable development of industrial cluster in the context of corporate social responsibility - a new challenge for cluster management, "European Scientific Journal" 2015, February, Special Edition vol. 1, ISSN: 1857-7881 (print), ISSN: 1857-7431 (on-line), s. 225-235. http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5090

[55] Bembenek B., Foresight in development management of industrial cluster, [w:] 5th Central European Conference in Regional Science. International Conference Proceedings, ed. P. Nijkamp, K. Kourtit, M. Bucek, O. Hudec, Technical University of Kosice, ISBN: 978-80-553-2015-1, Kosice 2015, s. 52-65. http://www3.ekf.tuke.sk/cers/files/zbornik2014/PDF/Bembenek.pdf

[56] Bembenek B., Frankowska M., Cluster internationalization - a key component for development and competitiveness of the cluster members, "Modern Management Review" 2015, nr 4, vol. XX, p-ISSN: 2300-6366, e-ISSN: 2300-0758, s. 31-46. http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/204

[57] Bembenek B., The transfer of RFID technology for strengthening competitiveness of the companies of industrial cluster, [w:] Managing intellectual capital and innovation for sustainable and inclusive society. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) and Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) Joint International Conference, ed. V. Dermol, A. Trunk, M. Smrkolj, ToKnowPress, International School for Social and Business Studies, ISBN: 978-961-6914-13-0, Bari - Bangkok - Celje - Lublin 2015, s. 901-912. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-177.pdf

[58] Bembenek B., Wpływ koopetycji na rozwój kapitału ludzkiego w klastrach opartych na wiedzy, [w:] Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie, pod red. O. Gugnin, H. Hall, L. Witek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 17-28.

[59] Bembenek B., Budowa marki klastra - współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrem, "Marketing i Rynek" 2015, nr 9, ISSN: 1231-7853, s. 30-44. http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_9_2015_cd.pdf

[60] Bembenek B., Zastosowanie RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw w klastrze logistycznym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2015, nr 5, ISSN: 1231-2037, s. 1-15. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2df29d60-d794-40ae-ae5e-06a0b4188540

[61] Bembenek B., Institutional dimension of business cluster, "European Scientific Journal" 2015, December, vol. 11, no. 34, ISSN: 1857-7881 (print), ISSN: 1857-7431 (on-line), s. 13-32. http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/6718/6444

[62] Bembenek B., Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra, [w:] Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty, pod red. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 40, Szczecin 2015, s. 239-255. https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/643/1185.pdf

[63] Bembenek B., Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra, [w:] Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, pod red. G. Rosy, M. Brzozowskiej-Woś, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, tom I, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 53-66. http://www.wzieu.pl/zn/875/BembenekBoguslaw.pdf

[64] Bembenek B., Kowalska K., Social clusters - open space for social innovations development, "Humanities and Social Sciences" 2015, nr 4, vol. XX, p-ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918, s. 27-44. http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/199

[65a] Bembenek B., The development and application of RFID within high-tech clusters - contemporary challenge in the context of Knowledge-Based Economy, [w:]  Economic Challenges in Enlarged Europe. Conference Proceedings of 7th International Conference, ed. A. Hazak, ISSN: 2382-6797, Tallinn University of Technology, Tallinn 2015, s. 1-16.

>>>>>>> 2016<<<<<<<

[65b] Bembenek B. (2016). RFID within high-tech clusters - towards a Knowledge-Based Economy, "Economics and Business", vol. 28, ISSN: 1407-7337, s. 52-60. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eb.2016.28.issue-1/eb-2016-0008/eb-2016-0008.xml

[66] Bembenek B. (2016). Badania satysfakcji i lojalności członkowskiej w polskich klastrach - nowe wyzwanie w zarządzaniu klastrami, [w:] Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, M. Sobocińskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu, s. 220-234. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36569&from=publication

[67] Bembenek B. (2016). Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (360), ISSN: 0438-5403, s. 187-201. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-18ecbfde-beeb-4aae-b92b-861274d7d1b2

[68] Bembenek B. (2016). Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym - współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, [w:] Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty, pod red. G. Rosy, A. Smalec, "Marketing i Zarządzanie", nr 4 (45), ISSN: 2450-775X, s. 23-38. https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2053/

[69] Bembenek B. (2016).Współpraca strategiczna przedsiębiorców z sektorem B+R w polskich klastrach - współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, [w:]Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, A. Witek-Crabb, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu, s. 31-46. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34451&from=publication

[70] Bembenek B., Piecuch T., Sudoł-Pusz J. (2016). Business clusters and social cooperatives - a chance to promote female entrepreneurship in rural Poland?, [in:] Women and migration in rural Europe: labour markets, representations and policies, ed. K. Wiest, London: Palgrave Macmillan, ISBN: 978-11374-83-03-4, s. 170-186. http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-137-48304-1

[71] Bembenek B., Moszkowicz K. (2016). Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (29), ISSN: 2080-6000, e-ISSN: 2449-9803, s. 99-116. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36791&from=publication

[72] Bembenek B., Kowalska K. (2016). The value of crowdsourcing for creative clusters development, "Acta Innovations", nr 21, ISSN: 2300-5599, s. 13-25. http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/404/nr_21_13_25.pdf

[73] Bembenek B. (2016). Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2 (18), ISSN: 2300-5491, e-ISSN: 2449-948X, s. 90-103. http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2016-bembenek.pdf

[74] Bembenek B., Frankowska M., Havernikova K. (2016). Cluster policy as a deteremining factor for development of world-class clusters, "Humanities and Social Sciences", nr 4, vol. XXI, p-ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918, s. 33-56. http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-23/hss-23-4-2016

[75] Bembenek B., Kowalska K. (2016). SMEs development within industrial clusters - strategic challenge for cluster management, "Modern Management Review", nr 4, vol. XXI, p-ISSN: 2300-6366, e-ISSN: 2300-0758, s. 49-66.  http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/254   http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-23-2016/mmr-23-4-2016

>>>>>>> 2017<<<<<<<

[76] Bembenek B., Moszkowicz K. (2017). Innowacje społeczne w klastrach - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, "Handel Wewnętrzny", nr 3 (368), tom I, ISSN: 0438-5403, s. 300-312.  http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2017-t-1.pdf    http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-675d8f14-42b3-452b-a999-69f5a828f3e3

[77] Bembenek B., Moszkowicz K. (2017). Innowacyjność polskich klastrów - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (178), ISSN: 0137‑5466, s. 27-45.

[78] Bembenek B., Moszkowicz K. (2017). Przedsiębiorczość społeczna - współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi, "Marketing i Rynek", nr 7, ISSN: 1231-7853, s. 517-535. http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_20177_cd.pdf

[79] Bembenek B. (2017). Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (47), ISSN: 2450-775X, ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", ISSN: 1509-0507), s. 83-103.  https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/712/article/10660/   https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/712/

[80] Bembenek B. (2017). Aktywność targowo-wystawiennicza jako przejaw komunikacji marketingowej klastrów, "Handel Wewnętrzny", nr 4 (369), tom I, ISSN: 0438-5403, s. 24-35.  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9832e454-f189-4748-9106-40f8d84b2e72

[81] Bembenek B. (2017). Aktywność targowo-wystawiennicza klastrów w kontekście standardu zarządzania klastrem, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (371), ISSN: 0438-5403, s. 5-17. http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_6-2017.pdf

[82] Bembenek B., Moszkowicz K. (2017). Ekoinnowacyjność i zrównoważony rozwój ekoklastrów w kontekście koncepcji klastrów energii"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, ISSN: 1899-3192, s. 294-307. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39528&from=publication

[83] Bembenek B. (2017). Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, ISSN: 1899-3192, s. 31-44. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39466&from=publication

[84] Bembenek B. (2017). Finansowanie rozwoju jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrami, "Nauki o Finansach", nr 3 (32), ISSN: 2080-5993, e-ISSN: 2449-9811, s. 9-27. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=40117&from=publication

[85] Bembenek B. (2017). Nadzór klastrowy w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego klastra, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 487, ISSN: 1899-3192, s. 11-27. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39251&from=publication

[86] Bembenek B. (2017). Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (32), ISSN: 2080-6000, e-ISSN: 2449-9803, s. 72-84.  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41316&from=publication

[87] Bembenek B., Moszkowicz K. (2017). Grupy producentów rolnych jako czynnik rozwoju klastrów agrobiznesu,
"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 499, ISSN: 1899-3192, s. 175-188. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=56723&from=publication

[88] Bembenek B. (2017). Klastrowy produkt turystyczny jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrem turystycznym, "Modern Management Review", nr 3 (24), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, s. 9-25. http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/292  https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-24-2017/mmr-24-3-2017

[89] Bembenek B., Kowalska K. (2017). Inclusive business model - strategic challenge for agribusiness cluster management, "Humanities and Social Sciences", nr 4 (24), vol. XXII, p-ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918, s. 9-28.  http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/352  https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-24-2017/hss-24-4-2017

[90] Bembenek B. (2017). Przedsiębiorczość akademicka w klastrach wysokich technologii jako przejaw inteligentnej specjalizacji, "Modern Management Review", nr 4 (24), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, s. 9-32.  http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/307  https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-24-2017/mmr-24-4-2017

>>>>>>> 2018<<<<<<<

[91] Bembenek B. (2018). Strategiczny wymiar triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów,
"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, ISSN: 1899-3192, s. 155-170. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97961/edition/58414/content?ref=desc

[92] Bembenek B., Frankowska M., Kowalska K. (2018). Internationalization through networks - strategic challenge for cluster facilitator, "Humanities and Social Sciences", nr 1 (25), vol. XXIII, p-ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918, s. 9-22. https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-25-2018/hss-25-1-2018

[93] Bembenek B. (2018). Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra, "Humanities and Social Sciences", nr 2 (25), vol. XXIII, p-ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918, s. 29-47.  https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-25-2018/hss-25-2-2018

[94] Bembenek B. (2018). Partnerstwo publiczno-prywatne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem,
"Modern Management Review", nr 3 (25), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, s. 9-30. https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-25-2018/mmr-25-3-2018

[95] Bembenek B., Moszkowicz K. (2018). Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, ISSN: 1899-3192, s. 244-261. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117029/edition/63177/content?ref=desc

[96] Bembenek B. (2018). Inwestycje zagraniczne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, ISSN: 1899-3192, s. 43-57. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/116982/edition/63160/content?ref=desc

>>>>>>> 2019<<<<<<<

[97]Bembenek B. (2019). Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu klastrem. Perspektywa prakseologiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów (950 tyś. znaków typograficznych).

Głównym celem tak obszernej monografii jest poznanie, wyjaśnienie oraz opis istoty i współczesnego znaczenia kompetencji menedżerskich w zarządzaniu klastrem w perspektywie prakseologicznej i w podejściu holistycznym. Podjęta problematyka kompetencji menedżerskich w zarządzaniu klastrem jest interesująca ze względu na strategiczną rolę menedżera klastra w organizacji klastrowej i klastrze. Ponadto o znaczeniu tej problematyki świadczy fakt, że wciąż brakuje obszerniejszych badań i publikacji na ten temat. Współczesne podejście publicznych instytucji do rozwoju klastrów, w tym stymulowania ciągłego ich doskonalenia w różnych obszarach, kreuje zarówno nowe wyzwania w zakresie zarządzania klastrem, jak i wpływa na zachowania społeczności klastrowej w warunkach ograniczeń budżetowych klastrów i organizacji klastrowych. Treści zawarte w monografii skierowane są do wszystkich zainteresowanych inspirującą problematyką klasteringu.
Do podjęcia tej problematyki badawczej przez autora monografii przyczyniło się kilka czynników, m.in. kontynuacja dociekań naukowych w obszarze zarządzania rozwojem klastrów, uczestnictwo w kilkunastu krajowych i zagranicznych wydarzeniach klastrowych (konferencjach, seminariach i warsztatach), członkostwo w Towarzystwie Naukowym Prakseologii od 2012 roku oraz uczestnictwo w trzech edycjach badań benchmarkingowych klastrów w Polsce, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2012, 2014 i 2018.
Analizowana problematyka kompetencji menedżerskich w zarządzaniu klastrem w perspektywie prakseologicznej jest bardzo rozległa, interdyscyplinarna i wielowątkowa. Zawarte w tytule monografii określenie perspektywa prakseologiczna ma wskazywać na jej odniesienie do praktycznego wymiaru sprawnego działania menedżera klastra, jego kompetencji menedżerskich i doskonalenia procesu zarządzania klastrem. Przyjęcie tej perspektywy pozwoliło na zaadaptowanie terminów prakseologicznych do filozofii zarządzania klastrem oraz na wzbogacenie treści monografii o refleksje dotyczące podmiotowych i przedmiotowych uwarunkowań procesu zarządzania klastrem. Fundamentem tej perspektywy było współczesne przekonanie, że ciągły rozwój kompetencji menedżera klastra wzmacnia jego sprawność działania, co sprzyja doskonaleniu zarządzania klastrem.
Monografia składa się z sześciu rozdziałów, logicznie ze sobą powiązanych. W strukturze monografii spośród sześciu rozdziałów jeden poświęcono potrzebom prezentacji metodyki badań własnych, cztery mają charakter teoretyczno-praktyczny, gdyż rozważania teoretyczne wzmocniono konkretnymi przykładami z zakresu polskiej rzeczywistości klastrów oraz jeden (ostatni) ma stricte charakter empiryczny.
Proces badawczy, który zainicjowany był pierwotnie obserwacją uczestniczącą w lipcu 2015 roku, zakończył się w styczniu 2019 roku. Koncentrując się na poznawaniu fragmentu rzeczywistości, tak bardzo złożonego procesu zarządzania klastrem w Polsce, podporządkowany był przede wszystkim przyjętym założeniom metodycznym. W procesie badawczym zastosowano kilka metod, m.in. analizę danych zastanych (desk research), analizę treści, analizę porównawczą, studium przypadku, obserwację uczestniczącą, metodę badań ankietowych i indywidualny wywiad pogłębiony. Podmiotem badań byli menedżerowie klastrów krajowych i zagranicznych, których wybrano z populacji (całej zbiorowości klastrów) w sposób nielosowy - celowy.
W procesie badań empirycznych spośród pięciu hipotez badawczych większość z nich zweryfikowano pozytywnie, a tylko jedną negatywnie. Zgodnie z pozytywnie zweryfikowanymi hipotezami: kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania projektami są postrzegane przez badanych jako kluczowe w zarządzaniu klastrem (H-1), uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych, organizowanych w klastrach, postrzegane jest przez badanych za skuteczny sposób doskonalenia kompetencji menedżerskich (H-3), badani w sytuacji kryzysowej w klastrze, opierając się na posiadanych kompetencjach, nie potrzebują wsparcia ze strony firm doradczych (H-4), w opinii badanych nie każda wykształcona osoba ma predyspozycje do zarządzania klastrem (H-5). Hipoteza badawcza (H-2) zweryfikowana negatywnie zakładała, że dla badanych głównym bodźcem doskonalenia kompetencji menedżerskich są motywy osobiste (wewnętrzne). W trakcie badań ankietowych stwierdzono jednak, że głównym bodźcem dla większości badanych były bardziej motywy zewnętrzne (wpływ otoczenia) niż motywy wewnętrzne.

PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

[1] Bembenek B., Frankowska M., Myszak J.M. (2020). National Strategic Documents on Cluster Policy as a Source of Challenges for Cluster Management in Poland. European Research Studies Journal, vol. XXIII, special iss. 2, s. 182-199 (ISSN: 1108-2976).

[2] Bembenek B. (2020). Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 82, s. 5-20 (ISSN: 0239-9415).

[3] Bembenek B. (2021). Edukacja dzieci w duchu myślenia technicznego jako przejaw społecznej odpowiedzialności klastra. Horyzonty Wychowania, vol. 20, nr 53, s. 89-101 (ISSN: 1643-9171; eISSN: 2391-9485).

Wybrane pozycje literatury naukowej, w której znajdują się cytowania moich publikacji:

[1] Pachciarek H., Rudawska A., Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny, "Management and Business Administration. Central Europe" 2012, nr 2, ISSN: 2084-3356, s. 14.

[2] Danik L., Lewandowska M.S., Motives and bariers in the field of cooperation between companies. Research outcomes based on the polish engineering industry, "Journal of Economics & Management" 2013, vol. 14, s. 25.

[3] Kędzierska-Bujak I., Partnerstwo przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju i konkurencyjności, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, pod red. B. Kryk, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 25, Szczecin 2012,  s. 321-322.

[4] Chodorek M., Baran M., Rola klastra w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, pod red. M. Kuzel, I. Sobczak, J. Bogdanienko, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2007, s. 60.

[5] Kłosiewicz-Górecka U., Klastry - idea i praktyka w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr 1, s. 3.

[6] Grzebyk M., Koncepcja klastra a wspóldziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, "Przedsiębiorstwo I Region" 2009, nr 1, s. 18-19.

[7] Pachciarek H., Czynniki sprzyjające i utrudniające wspólpracę pomiędzy organizacjami, "Master of Business Administration" 2011, nr. 1, s. 34, 36.

[8] Torończak E., Znaczenie kompetencji kluczowych dla budowania partnerstwa w Europie, "Kwartalnik Edukacyjny" 2011, nr 1, s. 12.

[9] Ziemba M., Świeszczak K., Działalność edukacyjna banków jako forma realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu, "Economics and Management" 2014, nr 3, s. 319-320.

[10] Solarz M., Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" 2010, vol. XLIV, no. 2, sectio H, s. 243.

[11] Pluta-Olearnik M., Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach badawczych i naukowych, "Prace Instytutu Lotnictwa" 2012, nr 1 (222), s. 25.

[12] Buszko A., Wierzbicka W., Budowanie kapitału relacji w klastrach, "OPTIMUM - Studia Ekonomiczne" 2009, nr 1 (41), s. 41, 43.

[13] Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55, Szczecin 2012, s. 689-690.

[14] Kubicka J., Zmiany w zarządzaniu organizacją w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. T. Kupczyk, Difin, Warszawa 2009, s. 84, 89-90.

[15] Wiernek M., Marketing produktu w polskich przedsiębiorstwach gazowniczych na europejskim rynku energii, Rozprawa Doktorska, AGH,  Kraków 2008, s. 68.

[16] Błaszczuk D.J., Innowacyjność w sektorze MSP, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2013, nr 3 (37), s. 17.

[17] DeMaster K., Potential limitations of a universal food sovereignty approach for polisch smallholders, [w:] Food Sovereignty: A critical dialogue, International Conference, Conference Paper no. 81, Yale University, September 2013, s. 9.

[18] Jung-Konstanty S., Uwarunkowania komunikowania się w organizacji usługowej świadczącej usługi edukacyjne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229, Poznań 2012, s. 366.

[19] Nogalski B., Niewiadomski P., Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310, Wrocław 2013, s. 398.

[20] Przytuła S., Human capital as a source of competitive advantage of East Asian corporations (chinese and japanese), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 191, Wrocław 2011, s. 144.

[21] Morawczyński R., Bieszczad J., Bariery rozwoju małych i srednich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 866, Kraków 2011, s. 40.

[22] Dębicka O., Oniszczuk-Jastrząbek, Concept of sustainable chain development in times of globalization, "Contemporary Economy Electronic Scientific Journal" 2014, vol. 5, issue 1, s. 15, 16.

[23] Nowak D., Gołembski M., Kilka refleksji nad pojęciem kooperacji, [w:] Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2013, tom 278, s. 186.

[24] Grębosz M., Co-branding odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 28, Szczecin 2013, s. 191.

[25] Steinerowska-Streb I., Działaność władz samorządowych a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 58, Katowice 2010, s. 54.

[26] Pluta-Olearnik M., Współpraca podmiotów w sektorze usług - szansą rozwoju przedsiębiorstw i rynków, "Handel Wewnętrzny" 2009, numer specjalny - maj, s. 25.

[27] Gorzeń-Mitka I., Bariery prowadzenia działalności gospodarczej a konkurencyjność przedsiębiorstw w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, pod red. T. Bernata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 8.

[28] Gołębiowski B., Economic environment of foreign companies leading the activity in the sector of agricultural plant breeding in Poland, [w:] Economic science for rural development. Proceedings of the International Scientific Conference, no 18, ISSN: 1691-3078, ISBN: 978-9984-9937-1-3, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2009, s. 56.

[29] Chorób R., Znaczenie badań marketingowych w rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie w kontekście GOW, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 24, nr 1, Tarnów 2014, s. 38, 41, 42.

[30] Jegorow D. (red.), Człowiek - gospodarka - współpraca - rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, Civis&Sun Solution, Chełm 2014, s. 77-81.

[31] Grabowska A., Krakowiak-Drzewiecka M., Interests of territorial self-governments in shaping local development on the example of tourism economy in Poland - selected aspects, "Managerial Economics" 2014, vol. 15, no. 1, s. 31.

[32] Buszko A., Wierzbicka W., Budowanie kapitału relacji w klastrach, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2009, nr 1(41), s. 41, 43.

[33] Grębosz M., Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, "Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe Politechniki Łódzkiej" 2013, zeszyt 479.

[34] Jakubowska A., Zaufanie podstawą współpracy banku i samorządu lokalnego, [w:] Finanse publiczne, pod red. J. Sokołowskiego, M. Sosnowskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 403, Wrocław 2015, s. 79.

[35] Jakubowska A., Grabowska-Powaga A., Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych, [w:] Gospodarka regionalna i międzynarodowa, pod red. D. Miłaszewicz, R. Nagaja, P. Szkudlarka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, Szczecin 2015, s. 260.

[36] Kiaei M.Z., Hatam N., Moraveji M., Moradi R., Ahmadzadeh M.S., Ghanavati S., The relationship between strategic thinking and hospital managers' productivity in teaching hospitals of Shiraz, "Biotechnology and Healt Sciences" 2016, nr 3(1), ISSN: 2383-0271, s. 1.

[37] Hościłowicz E., Fuzje i przejęcia jako sposób ekspansji firm polskich na rynki zagraniczne, "Przedsiębiorstwo&Finanse" 2014, nr 3 (6), s. 30.

[38] Modliński A., Wadlewski A., Japońskie struktury keiretsu wobec kryzysów gospodarczych i wyzwań globalizacji, [w:] Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, pod red. A. Wadlewskiego, A. Modlińskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2015, s. 69-70.

[39] Łapczyński M., Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Monografie, nr 240, Kraków 2016.

[40] Klimas P., Sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

[41] Stańczyk E., Tożsamość ekosystemów biznesu - zarys koncepcji, "Organizacja i Kierowanie" 2015, nr 4, s. 167.

[42] Lis A., Romanowska E., Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych, "Zarządzanie i Finanse" 2016, vol. 14, nr 2/1, s. 209.

[43] Grabowska-Powaga A., Jakubowska A., Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym, "Przegląd Zachodniopomorski" 2015, zeszyt 2, rocznik XXX (LIX), s. 126.

[44] Pachciarek H., Kapitał społcczny i zdolność do współpracy w subregionie szczecińskim, "Marketing i Rynek" 2016, nr 3, s. 681-690.

[45] Matel A., Klastry w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju regionu, [w:] Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu, pod red. K. Pujer, Exante, Wrocław 2016, s. 116.

[46] Behringer K., Szegedi K., The role of CSR in achieving sustainable development - theoretical approach, "European Scientific Journal" 2016, vol. 12, no. 22, ISSN: 1857-7881, s. 19.

[47] Bostan I., Clipa R.I., Clipa F., Institutional perspective to business localization, "Knowledge Horizons - Economics" 2016, vol. 8, no. 2, ISSN: 2069-0932, s. 100.

[48] Chorób R., Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2016, nr 123, s. 32.

[49] Komańda M., Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 93, Gliwice 2016, s. 198.

[50] Chomiuk A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako imperatyw strategiczny w obliczu zmian postaw konsumentów, "Metropolitan. Przegląd Naukowy" 2016, nr 5 (1), s. 67.

[51] Guzdek S., Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 5 (953), Kraków 2016, ISSN: 1898-6447, s. 99.

[52] Źródło-Loda M., Górka M., Brągiel E., Klastry i ich rola w rozwoju Podkarpacia, [w:] Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, pod red. P. Lenika, Prace Naukowo-Dydaktyczne, nr 70, Wyd. PWSZ w Krośnie, Krosno 2016, s. 468.

[53] Szydełko M., Koopetycja w klastrach logistycznych, [w:] Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki, pod red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wyd. Edytorial, Rzeszów 2016, s. 31.

[54] Bandera C., Bartolacci M.R., Passerini K., Knowledge management and entrepreneurship: a contradictory recipe, "International Journal of Knowledge Management" 2016, vol. 12 (3), p. 2.

[55] Bandera C., Thomas E.,Collaboration and critical mass among nascent companies, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa Village (Hawaii) 2017, p. 4396.

[56] Walczyk A., Formulation of the cluster development strategy – selected aspects, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, pod red. J. Sokołowskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, Wrocław 2016, s. 353.

[57] Kajrunajtys D., Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 12, Kraków 2016, s. 124-140.

[58] Guzdek S., Kooperacja przedsiębiorstw w ujęciu syntetycznym, [w:] Ekonomia, pod red. J. Sokołowskiego, M. Sosnowskiego, A. Żabińskiego, nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 265-279.

[59] Dunicz M., Wychowanek J., Wprowadzanie innowacji w MŚP a kapitał ludzki, [w:] Innowacyjność to rozwój: zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, nr 39 (3), Wałbrzych 2016, s. 123.

[60] Montwiłł A., Port morski jako wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza. Od węzła transportowego do morsko-lądowej platformy logistycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2017, nr 100, s. 321.

[61] Grzybowska K., Współdziałanie i rywalizacja w systemach złożonych, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 12, s. 12-18.

[62] Nosewicz K., Japońskie metody i techniki zarządzania oraz ich zastosowanie w polskim przedsiębiorstwie, "Journal of Modern Management Process" 2016, nr 2 (1), s. 11.

[63] Godlewska-Majkowska H., Komor A., Regional strategic groups as a tool of enterprises localization analysis on automotive industry in the European Union, Engineering Economics 2017, nr 28 (1), s. 35.

[64] Dalmarco G., Maehler A.E., Trevisan M., Schiavini J.M., The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies, Innovation & Management Review 2017, s. 2.

[65] Czapiga B., Determinanty powstawania i rozwoju struktur klastrowych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2016, nr 23, s. 175, 179.

[66] Matuszewska A., Istota i znaczenie etyki w biznesie, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku - Nauki Ekonomiczne 2017, tom 26, s. 412.

[67] Haberla M., Znaczenie badań marketingowych w działalności klastrów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 460, s. 237, 240.

[68] Cegielska K., Szylar M., Kukulska A., Wielokryterialna ocena potencjału rozwojowego wybranych jednostek administracyjnych, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 2017, nr 16 (3), s. 167.

[69] Balińska A.,Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 52.

[70] Al-Sudani A.R, Zhou W., Liu B., Almansoori A., Yang M., Detecting unauthorized RFID tag carrier for secure access control to a smart building, "International Journal of Applied Engineering Research" 2018, vol. 13, no. 1, p. 750.

[71] Van Horne C., Dutot V., Castellano S., Sosa M., Ahmad L., Integrating Entrepreneurship into the Design Classroom: Case Studies from the Developing World, "Journal of the Knowledge Economy" 2017, September, p. 5-6.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję