Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

C u r r i c u l u m V i t a e

dr hab. Bogusław Bembenek

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów

https://wz.prz.edu.pl/

Edukacja i wykształcenie:

 • 1997 - tytuł zawodowy: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • 2002 - tytuł zawodowy: magister o specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą - zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie
 • 2008 - stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 2020 - stopień naukowy: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • 1984-1988: elitarna Szkoła Podstawowa w Borówkach (7-osobowa klasa, wybrane zajęcia dydaktyczne na łonie natury, aktywność zucha, wzmacnianie i rozwijanie aktywnego udziału w życiu wspólnoty szkolnej, rozbudzanie aktywności twórczej, muzycznej i tanecznej dzięki nauczycielkom o twórczej osobowości:)
 • 1988-1993: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chmielniku (12-osobowa klasa, przygoda z harcerstwem i marketingiem)
 • 1993-1997: Liceum Ekonomiczne Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (egzamin z przygotowania zawodowego z wynikiem celującym; tytuł: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; średnia ocen z wszystkich szkolnych przedmiotów = 5,7; wielka przygoda z polityką, samorządem i teatrem)
 • 1997-2002: Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej (kierunek studiów: zarządzanie i marketing; członek grupy 5% absolwentów z najwyższą średnią ocen; temat pracy magisterskiej „Promocja sprzedaży w placówkach handlu detalicznego” - promotor: prof. J. Adamczyk, recenzent: prof. A. Gugnin)
 • 12-14 października 2000: pierwsze aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Zakopanem nt. Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku
 • 2001-2002: czterosemestralne Studium Pedagogiczne Politechniki Rzeszowskiej
 • 2011: szkolenie dotyczące strategii promocji nauki w Internecie oraz projektowania materiałów poligraficznych, w ramach projektu pt. "NOWUM - Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing", realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
 • 2011-2012: szkolenie z zakresu komercjalizacji i transferu wiedzy, w ramach projektu "Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym)
 • 2012: workshop "Action Learning" - proces edukacyjny, podczas którego istniała możliwość analizy własnych zachowań i doświadczeń w celu projektowania twórczych zmian. Aktywne warsztaty przeprowadzano w niewielkich grupach zwanych zespołami action learning (Action Learning Sets). Action Learning pozwolił odwrócić pracę zespołową o 180 stopni – niwelować dygresje, sprowadzić pracę grupy do konkretu, prowokować do kreatywności, poszerzać perspektywy, a także umożliwił weryfikację kompetencji menedżerskich
 • 2012-2013: studia podyplomowe z wyróżnieniem "Menedżer Innowacji i Transferu Wiedzy" (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • 2012-2013: zagraniczne i krajowe wyjazdy studyjne do kluczowych instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i działających klastrów, w ramach projektu "Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości", w tym: Holandia (Amsterdamski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Amsterdamski, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich), Włochy (Bio-Building Productive Cluster - Treviso, Veneto Innovazione Spa - Mestre, University of Milan, UNIMITT - Centre for Innovation and Technology Transfer - Milano, Technology Transfer Office of Politecnico di Milano), Lublin (Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Lubelski Park Naukowo Technologiczny), Bielsko-Biała (Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Klaster Energetyczny, Beskidzki Klaster IT - NTHills, Akademia Humanistyczno-Techniczna, Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Akademii Humanistyczno-Technicznej, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Beskidzki Inkubator Przedsiębiorczości), Warszawa (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, BiznesLink)
 • 2013: szkolenie z zakresu metod heurystycznych "Laboratorium Treningu Twórczości", organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności w Krakowie
 • 2013: cykl szkoleń dotyczących: identyfikacji potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń, ewaluacji szkoleń, zarządzania szkoleniami - w ramach projektu "Menedżer szkoleń", realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 2013: szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej organizowane przez Urząd Patentowy RP, w ramach projektu pt. "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce"
 • 2013: szkolenie w ramach projektu "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki" z zakresu praktycznych aspektów współpracy przedstawicieli nauk społecznych z gospodarką, realizowane przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera z Krakowa
 • 2013: szkolenie "Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych" organizowane przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" ze Szczecina
 • 2013: workshop z zakresu transferu wiedzy pomiędzy sektorem biznesu i nauki w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE w ramach projektu "Kreatorzy Innowacji", realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" ze Szczecina
 • 2013: szkolenie z zakresu "Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowania spin-off" oraz "Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie" - w ramach projektu "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych", realizowanego przez Uniwersytet Śląski
 • 2013: zagraniczny wyjazd studyjny do kluczowych brytyjskich instytucji naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu (Advanced Manufacturing Park, 3M Buckley Innovation Centre, Sheffield Technology Parks, University of Huddersfield, University of Sheffield, Sheffield Hallam University) w ramach projektu "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych", realizowanego przez Uniwersytet Śląski
 • 2013: szkolenie "Animator Innowacji" dotyczące komercjalizacji i transferu wiedzy, w ramach projektu "Sniffer-Dog", realizowanego przez RARR S.A.
 • 2013: zagraniczny wyjazd studyjny do Rygi w ramach projektu "Sniffer Dog - Animator Innowacji" (Riga Demo IT Centre - Latvian IT Cluster, Ambasada RP, Uniwersytet Łotewski, Enterprise Europe Network Latvia, Investment and Development Agency of Latvia, Latvian Technological Center, Tartu Science Park Foundation)
 • 2014: szkolenie na temat komercjalizacji i transferu wiedzy w ramach projektu "Nauka idzie w Praktykę", realizowane przez RARR S.A. oraz wyjazd studyjny do Wrocławia (Wrocławski Park Technologiczny, MyGreenSpace, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Klaster NUTRIBIOMED, Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu)
 • 2014-2015: szkolenie na temat komercjalizacji i transferu wiedzy w ramach projektu "Transferencia", realizowanego przez RARR S.A., w tym wizyta studyjna m.in. w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University
 • 2016: wizyta studyjna w fińskich organizacjach sektora B+R organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasadę RP w Helsinkach, Centrum Wysokich Technologii VTT oraz Federację Fińskich Przedsiębiorców w ramach Polsko-Fińskiego Forum Innowacyjności w Helsinkach
 • 2017: szkolenie "Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów w biznesie" organizowane przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2021: szkolenie dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
 • 2021: szkolenie z zakresu funkcjonowania niepełnosprawnych studentów w środowisku akademickim w ramach projektu "Politechnika Rzeszowska uczelnią dostępną"
 • 2021: szkolenie z zakresu zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych organizowane przez StatSoft w Krakowie
 • 2021: twórcze szkolenia online doskonalące kompetencje dydaktyczno-metodyczne nauczyciela akademickiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - Design Thinking w Edukacji, Kreatywny Nauczyciel - Twórca z Wyobraźnią, Grywalizacja - Tworzenie i Wykorzystywanie Gier w Edukacji, Trening Koncentracji, Trening Umiejętności Społecznych, Psychologia Pozytywna w Edukacji, Metody Aktywizujące w Nauczaniu, Dostosowanie Wymagań Edukacyjnych i Indywidualizacja Nauczania, Nauczyciel Coachem - Umiejętności Coachingowe w Pracy Nauczyciela Akademickiego - organizowane przez specjalistyczne centrum edukacji w Ciechanowie
 • 2022: szkolenie z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych organizowane przez Podkarpackie Centrum Innowacji
 • 2022: szkolenie dotyczące zarządzania kompetencjami, w tym projektowania profili i modeli kompetencyjnych w organizacji organizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej
 • 2022: twórcze szkolenie z zakresu Design Thinking organizowane przez Akademię PARP w Warszawie
 • 2023: szkolenie online dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim organizowane przez Politechnikę Rzeszowską

Rozwój naukowo-zawodowy:

 • 24.01.2008: stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (temat pracy doktorskiej: "Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej", promotor: dr hab. K. Moszkowicz - prof. UE we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. G. Aniszewska - prof. SGH Warszawa, dr hab. L. Jakubów - prof. UE we Wrocławiu)
 • 23.04.2020: stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych przewodniczył prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • członek ogólnopolskiego zespołu eksperckiego przygotowującego raport badawczy w ramach projektu "Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii", realizowanego w 2006 r. przez WYG International z Warszawy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • członek zespołu eksperckiego w ramach badań benchmarkingowych klastrów w Polsce w latach 2012, 2014, 2018
 • członek panelu ekspertów w ramach badania ewaluacyjnego - Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce (Warszawa, 10.03.2023) realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ecorys Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • uczestnictwo w ponad 300 naukowych i biznesowych wydarzeniach: krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach
 • uczestnictwo w zagranicznych konferencjach klastrowych (Bruksela 2010, Debreczyn 2011, Wiedeń 2012, Wyszehrad 2013, Berlin 2014 i 2015, Zlin 2015, Kopenhaga 2015)
 • udział w królewskiej ceremonii wręczenia nagrody Kavli dla naukowców w dziedzinie astrofizyki, nanonauki i neuronauki z rąk Jego Królewskiej Wysokości Księcia Haakona w dniu 6 września 2016 r. w Oslo (Nagroda Kavli powstała w 2005 r. dzięki współpracy pomiędzy Norweską Akademią Nauk i Literatury, norweskiego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz Fundacji Kavli. Głównym celem tej Nagrody jest uhonorowanie, wsparcie i wyróżnienie naukowców za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie astrofizyki, nanonauki i neuronauki poprzez przyznawanie co dwa lata trzech międzynarodowych nagród. Wizja nagrody Kavli pochodzi od Freda Kavli, norwesko-amerykańskiego fizyka, przedsiębiorcy i filantropa, który swoje życie napełnione fascynacją nauką przekształcił w trwałe dziedzictwo doceniania przełomów naukowych i wspierania badań podstawowych. Nagroda Kavli została wręczona po raz pierwszy w Oslo 9 września 2008 r. Nagrody wręczył Haakon, książę koronny Norwegii. Każda z trzech nagród Kavli składa się ze złotego medalu, zwoju i nagrody pieniężnej w wysokości 1 000 000 USD http://kavliprize.org/)
 • udział w twórczych forach technologicznych zorganizowanych w ramach projektu klastrowego pt. "System wspierania gron przedsiębiorczości" realizowanego przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w 2006 r. i finansowanego w ramach ZPORR Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy http://www.ig.wsiz.pl/grona/Publikacja_podsumowujaca.pdf
 • menedżer, sekretarz i członek Komitetu Organizacyjnego kilku konferencji naukowych (Polityka Regionalna Innowacyjności - Rzeszów 2003, Przedsiębiorczość i Innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności - Zakopane 2004, Przedsiębiorczość i Innowacyjność. Wyzwania współczesności - Zakopane 2006, Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne - Krasiczyn 2008, Innowacyjne rozwiązania poradnictwa zawodowego i doradztwa karier dla gospodarki - Rzeszów 2010)
 • członek Rad Naukowych konferencji i seminariów naukowych oraz moderator sesji/paneli naukowych (Konferencja Naukowa "SMART. Klastrowe łańcuchy dostaw w erze Przemysłu 4.0" - Szczecin, 12 czerwca 2019 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika"; Konferencja Naukowa "SMART. Innowacyjność i współpraca w przemyśle matalowo-maszynowym" - Szczecin, 2 października 2020 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika"; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "ECOLABELLING: Environmental Labelling in Circular Economy" - Rzeszów, 30 listopada 2020 - organizowana przez: Rzeszow University of Technology, University of Novi Sad, Technical University of Košice; Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Current Issues in Economics, Management and Engineering" - Rzeszów, 2 czerwca 2021 - organizowane przez: Rzeszow University of Technology; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Small Firm Internationalisation and International Entrepreneurship in Times of Crisis" - Würzburg, 23-24 września 2021 - organizowana przez: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Manisa Celal Bayar University; VI Ogólnopolska Konferencja "Akademia on-line. Kreatywność w zdalnym nauczaniu i budowanie relacji ze studentem i uczniem" - Łódź, 21 października 2021 - organizowana przez: Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi; Konferencja Naukowa "SMART. Inteligentne rozwiązania dla firm przemysłowych" - Szczecin, 10 grudnia 2021 - organizowana przez: Uniwersytet Szczeciński i Klaster Metalowy "Metalika"; V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe (online) "Marketing (r)Evolution - nowe techniki, pomysły i rozwiązania" - Rzeszów, 22 kwietnia 2022 - organizowane przez: Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej "Brief" Politechniki Rzeszowskiej; II International Seminar "Current Issues in Economics, Management and Engineering" - Rzeszów, 12 maja 2022 - organizowane przez: Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Politechniki Rzeszowskiej; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Small Firm Internationalisation and International Entrepreneurship: Managing Sustainable Innovation" - Bangkok, 1-2 września 2022 - organizowana przez: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Manisa Celal Bayar University, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "International Business with New Challenges and Entrepreneurial Opportunities" - Würzburg, 15-16 czerwca 2023 - organizowana przez: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Manisa Celal Bayar University, Doğuş University, the Global Alliance SME Research & Cooperation (GASMERC), IHK Mainfranken, and the Transnational Corporations Council of Studies (TNCCS); Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych" - Rzeszów, 22-23 listopada 2023 - organizowana przez: Politechnikę Rzeszowską, Istanbul Commerce University, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu)
 • recenzent pracy doktorskiej mgr inż. A. Marczaka z SGH w Warszawie przygotowanej na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB, uczestnik posiedzenia Komisji Doktorskiej na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (1 grudnia 2021), uczestnik publicznej obrony tej rozprawy doktorskiej realizowanej w formule hybrydowej (Dąbrowa Górnicza - 17 grudnia 2021)
 • recenzent pracy doktorskiej mgr A. Horzeli z Politechniki Śląskiej w Zabrzu przygotowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechnki Śląskiej, uczestnik publicznej obrony tej rozprawy doktorskiej realizowanej w formule stacjonarnej (Zabrze - 16 lutego 2023)
 • członek Komisji Konkursowej VII ogólnopolskiego konkursu im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji - powołanej przez Prezesa Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (listopad-grudzień 2021)
 • autor ponad 140 publikacji naukowych
 • ponad 700 punktów (wg ówczesnej punktacji MNiSzW) uzyskanych za publikacje naukowe w okresie 2008-2018
 • recenzent artykułów publikowanych w ramach naukowych czasopism krajowych i zagranicznych
 • członek kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych - krajowych i międzynarodowych
 • udział w zagranicznych stażach naukowych we Francji, Włoszech, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii
 • udział w stażach naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach
 • udział w programie ERASMUS i ERASMUS+ (Turcja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Norwegia)

Rozwój zawodowo-naukowy:

 • 2002: studencki staż asystencki w Zakładzie Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • 2002-2008: asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • 2002-2007: mentor, coach i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Zarządzania działającego na ówczesnym Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • od lutego 2008 do kwietnia 2020: adiunkt (Assistant Professor) w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (dydaktyka m.in.: nauka o organizacji, zarządzanie strategiczne, trening kreatywności, analiza strategiczna, podstawy zarządzania strategicznego, metody kreatywne, zarządzanie zmianą, restrukturyzacja przedsiębiorstwa)
 • od kwietnia 2020: profesor uczelni (Associate Professor/University Professor) w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (dydaktyka m.in.: zarządzanie strategiczne, metody kreatywne, trening kreatywności)
 • zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów podyplomowych programu MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w ramach Warsztatów Kreatywności (semestr letni 2021/2022)
 • zajęcia dydaktyczne ze studentami zagranicznymi z Turcji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Gruzji, Słowacji, Kazachstanu, Niemiec, Angoli na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w ramach Programu Erasmus+ w zakresie realizacji kilku modułów kształcenia m.in.: Management Methods and Techniques (semestr letni 2015/2016); SMEs Management (semestr letni 2016/2017); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2017/2018); Entrepreneurship (semestr letni 2017/2018); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2018/2019); Consumer Behaviour (semestr letni 2018/2019); Consumer Behaviour (semestr zimowy 2019/2020); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2019/2020); Entrepreneurship (semestr zimowy 2019/2020); Operate in the Market (semestr zimowy 2019/2020); Entrepreneurship (semestr letni 2019/2020); Organisational Behaviour (semestr letni 2019/2020); Process Management (semestr letni 2019/2020); Organisational Behaviour (semestr letni 2020/2021); Entrepreneurship (semestr zimowy 2021/2022); Process Management (semestr zimowy 2021/2022); Entrepreneurship (semestr letni 2021/2022); Process Management (semestr letni 2021/2022); Organisational Behaviour (semestr letni 2021/2022); Consumer Behaviour (semestr zimowy 2022/2023)
 • od 2003 do 2018: Koordynator/Ambasador w ramach Wydziału Zarządzania PRz - międzynarodowego konkursu dla studentów - Global Management Challenge (GMC), który oparty był na rozbudowanej symulacji biznesowej, grywalizacji oraz zaawansowanym programie szkoleniowym. Zespoły firmowe i studenckie (3-5 osób) zarządzały strategicznie wirtualnymi firmami na symulowanych rynkach. GMC z jednej strony to innowacyjny sposób rozwoju wiedzy, umiejętności oraz potencjału menedżerskiego poprzez grywalizację, a z drugiej nowoczesny i efektywny employer branding, okazja do rekrutacji i rozwoju talentów. W sumie od 2000 roku w konkursie GMC uczestniczyło już ponad 20000 studentów. Drużyny akademickie miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w grywalizacji dzięki zaangażowaniu Sponsorów oraz Partnerów tego projektu  https://gmcpoland.pl/
 • promotor 74 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) i 10 projektów dyplomowych
 • członek Zespołu Organizacyjnego Graduacji w ramach Wydziału Zarządzania (Graduacja 2010, Graduacja 2011, Graduacja 2012; Graduacja 2013; Graduacja 2014, Graduacja 2015, Graduacja 2016, Graduacja 2017, Graduacja 2018, Graduacja 2019, Graduacja 2022)
 • udział w akcjach promujących ofertę dydaktyczną uczelni w ramach: Salonu Maturzystów Perspektywy (2008, 2009, 2010 - Kraków, 2008, 2009, 2011 - Lublin, 2012, 2013, 2014, 2017 - Rzeszów) i innych eventów (np. Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020; Wiosenne Dni Otwarte WZ 2022; Jesienne Dni Otwarte WZ 2022)
 • koordynator współpracy merytorycznej Wydziału Zarządzania z redakcją Gazety Politechniki - inicjator artykułów prasowych (I.2020-IX.2020)
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji (X.2019-IX.2020)
 • członek Konwentu Profesorów Wydziału Zarządzania PRz (V.2020-V.2021)
 • członek Rady Wydziału Zarządzania PRz (V.2021-nadal)
 • członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Zarządzania PRz (V.2020-nadal)
 • Koordynator ds. Relacji ze Szkołami Ponadpodstawowymi na Wydziale Zarządzania PRz (X.2021-XII.2022)
 • członek dyplomowej komisji egzaminacyjnej weryfikującej osiągnięcie założonych efektów kształcenia przez studentów WZ na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz zarządzanie w sporcie (3-4 i 12 lipca 2022)
 • opiekun naukowy/mentor studentów I roku na kierunku zarządzanie WZ PRz (2022-2023)
 • szkolenia i doradztwo z zakresu klasteringu

Nagrody i wyróżnienia:

 • 4 wyróżnienia Dziekana oraz Rady Wydziału (2011, 2012, 2018, 2022) za aktywność i zaangażowanie w pracach organizacyjnych na rzecz rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • 11 Indywidualnych Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za dorobek naukowy, w tym:
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2003r. z zakresu: zarządzania relacjami firma - klient
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2004r. z zakresu: współczesnych problemów zarządzania
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2006r. z zakresu: kształtowania relacji partnerskich w warunkach turbulentnego otoczenia
 • Nagroda II st. za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych oraz cykl publikacji naukowych w 2008r. z zakresu: rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2011r. dotyczących: koncepcji partnerstwa strategicznego
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2015r. dotyczących: zarządzania rozwojem klastrów
 • Nagroda II st. za cykl publikacji naukowych w 2016r. dotyczących: kształtowania konkurencyjności klastrów
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2017r. z zakresu: dynamicznego zarządzania klastrem
 • Nagroda za monografię Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu klastrem. Perspektywa prakseologiczna wydaną w 2019r. (Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej - 100 pkt. - nauki społeczne)
 • Nagroda za angielskojęzyczną publikację dotyczącą uwarunkowań zarządzania klastrem w Polsce wydaną w 2020r. z listy MEN (100 pkt. nauki społeczne)
 • Nagroda za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w 2020r.
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016r.


Szkolna i studencka aktywność pro-rozwojowa:

 • 1995-1998: reprezentacja woj. podkarpackiego jako posła w trakcie sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Sejmie RP w Warszawie (mandat posła uzyskany w drodze procedury konkursowej). Inauguracyjna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie, które ma już swoje liczne odpowiedniki w innych krajach. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w: Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach. Tematem pierwszej sesji SDiM była wojna jako zagrożenie szczęśliwego dzieciństwa. Zagadnienie to stanowiło odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne na terenie byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. Te dramatyczne wydarzenia pociągnęły za sobą śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi – w tym także dzieci. Nie dziwi więc fakt, że właśnie tej materii poświęcono pierwsze obrady SDiM. Ogłoszono wówczas „Apel przeciwko wojnie w byłej Jugosławii”  https://sdim.sejm.gov.pl/
 • 1996-1997: przewodniczący samorządu szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie
 • udział w pracach Kół Naukowych działających na ówczesnym Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • udział w krajowych konferencjach naukowych, seminariach i konkursach
 • 2001/2002: stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 

Prawdziwy sukces nie bierze się z głoszenia naszych wartości,
lecz z konsekwentnego wdrażania ich w codzienne działania
(Ken Blanchard & Michael O'Connor)
 
Życie jest zmianą ...
(Rainer Haak)
 
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana
(Heraklit z Efezu)

Zmiana jest jedną z cech życia. Ci, którzy skupiają się jedynie na przeszłości,
lub teraźniejszości z całą pewnością przegapią przyszłość ...
(John F. Kennedy)
 
Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku,albo wiatru,
ale możesz zmienić siebie. To jest coś, nad czym masz władzę ...
(Jim Rohn)
 
Gdy zmienisz sposób w jaki patrzysz na różne rzeczy, rzeczy te również zmienią się...
(Wayne Dyer)
 
I tak bywało, iż myślałem, że nie tędy droga,
że pas lepiej mówić, niż kark skręcić na wysokich progach.
I choć jak zbity pies, chciałem nie raz podkulić ogon
wciąż gnał mnie, gnał mnie mój bies mą własną drogą.
Kręcił się świat, ja razem z nim i rad, nie rad, dobry byłem w tym.
Traciłem grunt, myliłem krok, by znów bez tchu pędzić przez mrok.
By złapać kurs i znowu móc iść własną drogą.
Często słyszałem rady z boku by stać i sztorm przeczekać
lub by pochwycić wiatr do przodu gnać i nie zwlekać.
To znów radzono mi bym oddał cześć nie swoim bogom...
Lecz ja wolałem iść mą własną drogą.
I tak będę szedł, choć drogi szmat, choć z każdym dniem wciąż przybywa lat.
Dopóki sił wystarcza, by z tej drogi pył przemieniać w sny
a żeby śnić, ja muszę iść mą własną drogą.
(Paul Anka)

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję