C u r r i c u l u m V i t a e

dr hab. Bogusław Bembenek

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów

https://wz.prz.edu.pl/

How to Write a Curriculum Vitae (CV) for a Job

https://orcid.org/0000-0003-1816-1147

 

Edukacja i wykształcenie:

 • 1997 - tytuł zawodowy: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • 2002 - tytuł zawodowy: magister o specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą - zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie
 • 2008 - stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 2020 - stopień naukowy: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rozwój

 

 • 1984-1988: elitarna Szkoła Podstawowa w Borówkach (7-osobowa klasa i nauczycielki o twórczej osobowości:)
 • 1988-1993: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chmielniku (12-osobowa klasa, przygoda z harcerstwem i marketingiem)
 • 1993-1997: Liceum Ekonomiczne Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (egzamin z przygotowania zawodowego z wynikiem celującym; tytuł: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; średnia ocen z wszystkich szkolnych przedmiotów = 5,7; wielka przygoda z polityką, samorządem i teatrem)
 • 1997-2002: Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej (kierunek studiów: zarządzanie i marketing; członek grupy 5% absolwentów z najwyższą średnią ocen; temat pracy magisterskiej „Promocja sprzedaży w placówkach handlu detalicznego” - promotor: prof. J. Adamczyk, recenzent: prof. A. Gugnin)
 • 2001-2002: czterosemestralne Studium Pedagogiczne Politechniki Rzeszowskiej
 • 2011: szkolenie dotyczące strategii promocji nauki w Internecie oraz projektowania materiałów poligraficznych, w ramach projektu pt. "NOWUM - Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing", realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
 • 2011-2012: szkolenie z zakresu komercjalizacji i transferu wiedzy, w ramach projektu "Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym)
 • 2012: workshop "Action Learning" - proces edukacyjny, podczas którego istniała możliwość analizy własnych zachowań i doświadczeń w celu projektowania twórczych zmian. Aktywne warsztaty przeprowadzano w niewielkich grupach zwanych zespołami action learning (Action Learning Sets). Action Learning pozwolił odwrócić pracę zespołową o 180 stopni – niwelować dygresje, sprowadzić pracę grupy do konkretu, prowokować do kreatywności, poszerzać perspektywy, a także umożliwił ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych
 • 2012-2013: studia podyplomowe z wyróżnieniem "Menedżer Innowacji i Transferu Wiedzy" (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • 2012-2013: zagraniczne i krajowe wyjazdy studyjne do instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i działających klastrów, w ramach projektu "Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości", w tym: Holandia (Amsterdamski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Amsterdamski, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich), Włochy (Bio-Building Productive Cluster - Treviso, Veneto Innovazione Spa - Mestre, University of Milan, UNIMITT - Centre for Innovation and Technology Transfer - Milano, Technology Transfer Office of Politecnico di Milano), Lublin (Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Lubelski Park Naukowo Technologiczny), Bielsko-Biała (Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Klaster Energetyczny, Beskidzki Klaster IT - NTHills, Akademia Humanistyczno-Techniczna, Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Akademii Humanistyczno-Technicznej, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Beskidzki Inkubator Przedsiębiorczości), Warszawa (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, BiznesLink)
 • 2013: szkolenie z zakresu metod heurystycznych "Laboratorium Treningu Twórczości", organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności w Krakowie
 • 2013: cykl szkoleń dotyczących: identyfikacji potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń, ewaluacji szkoleń, zarządzania szkoleniami - w ramach projektu "Menedżer szkoleń", realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 2013: szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej organizowane przez Urząd Patentowy RP, w ramach projektu pt. "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce"
 • 2013: szkolenie w ramach projektu "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki" z zakresu praktycznych aspektów współpracy przedstawicieli nauk społecznych z gospodarką, realizowane przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera z Krakowa
 • 2013: szkolenie "Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych" organizowane przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" ze Szczecina
 • 2013: workshop z zakresu transferu wiedzy pomiędzy sektorem biznesu i nauki w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE w ramach projektu "Kreatorzy Innowacji", realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" ze Szczecina
 • 2013: szkolenie z zakresu "Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowania spin-off" oraz "Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie" - w ramach projektu "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych", realizowanego przez Uniwersytet Śląski
 • 2013: zagraniczny wyjazd studyjny (Wielka Brytania) do instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu (Advanced Manufacturing Park, 3M Buckley Innovation Centre, Sheffield Technology Parks, University of Huddersfield, University of Sheffield, Sheffield Hallam University) w ramach projektu "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych", realizowanego przez Uniwersytet Śląski
 • 2013: szkolenie "Animator Innowacji" dotyczące komercjalizacji i transferu wiedzy, w ramach projektu "Sniffer-Dog", realizowanego przez RARR S.A.
 • 2013: zagraniczny wyjazd studyjny do Rygi w ramach projektu "Sniffer Dog - Animator Innowacji" (Riga Demo IT Centre - Latvian IT Cluster, Ambasada RP, Uniwersytet Łotewski, Enterprise Europe Network Latvia, Investment and Development Agency of Latvia, Latvian Technological Center, Tartu Science Park Foundation)
 • 2014: szkolenie na temat komercjalizacji i transferu wiedzy w ramach projektu "Nauka idzie w Praktykę", realizowane przez RARR S.A. oraz wyjazd studyjny do Wrocławia (Wrocławski Park Technologiczny, MyGreenSpace, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Klaster NUTRIBIOMED, Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu)
 • 2014-2015: szkolenie na temat komercjalizacji i transferu wiedzy w ramach projektu "Transferencia", realizowanego przez RARR S.A., w tym wizyta studyjna m.in. w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University
 • 2017: szkolenie "Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów w biznesie" organizowane przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Weź udział w programie stażowym na Wydziale Zarządzania ...

Rozwój naukowo-zawodowy:

 • 24.01.2008: stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (temat pracy doktorskiej: "Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej", promotor: dr hab. K. Moszkowicz - prof. UE we Wrocławiu, recenzenci: dr hab. G. Aniszewska - prof. SGH Warszawa, dr hab. L. Jakubów - prof. UE we Wrocławiu)
 • 23.04.2020: stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych przewodniczył prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • członek ogólnopolskiego zespołu eksperckiego przygotowującego raport w ramach projektu "Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii", realizowanego w 2006 r. przez WYG International z Warszawy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • członek zespołu eksperckiego w ramach badań benchmarkingowych klastrów w Polsce w latach 2012, 2014, 2018
 • uczestnictwo w ponad 300 naukowych i biznesowych: konferencjach, seminariach, warsztatach
 • udział w forach technologicznych zorganizowanych w ramach projektu pt. "System wspierania gron przedsiębiorczości" (2006)
 • menedżer, sekretarz, członek Komitetu Organizacyjnego kilku Konferencji Naukowych (Polityka Regionalna Innowacyjności - Rzeszów 2003, Przedsiębiorczość i Innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności - Zakopane 2004, Przedsiębiorczość i Innowacyjność. Wyzwania współczesności - Zakopane 2006, Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne - Krasiczyn 2008, Innowacyjne rozwiązania poradnictwa zawodowego i doradztwa karier dla gospodarki - Rzeszów 2010)
 • autor ponad 140 publikacji naukowych
 • ponad 700 punktów (wg ówczesnej punktacji MNiSzW) uzyskanych za publikacje naukowe w okresie 2008-2018
 • recenzent artykułów publikowanych w ramach naukowych czasopism krajowych i zagranicznych
 • członek kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych - krajowych i międzynarodowych
 • udział w zagranicznych stażach naukowych we Francji, Włoszech, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii
 • udział w stażach naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach
 • udział w programie ERASMUS i ERASMUS+ (Turcja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Norwegia)

Go Global: Go for MBA in International Business - Sharda University Blog

Rozwój zawodowo-naukowy:

 • 2002: studencki staż asystencki w Zakładzie Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • 2002-2008: asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
 • od II.2008 do IV.2020: adiunkt (Assistant Professor) w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (dydaktyka m.in.: nauka o organizacji, zarządzanie strategiczne, trening kreatywności, analiza strategiczna, podstawy zarządzania strategicznego, metody kreatywne)
 • od IV.2020: profesor uczelni (Associate Professor/University Professor) w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (dydaktyka m.in.: podstawy zarządzania strategicznego, metody kreatywne, trening kreatywności, analiza strategiczna, klastering)
 • zajęcia dydaktyczne ze studentami zagranicznymi z Turcji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Gruzji, Słowacji, Kazachstanu, Angoli na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w ramach Programu Erasmus+ w zakresie realizacji kilku modułów kształcenia m.in.: Management Methods and Techniques (semestr letni 2015/2016); SMEs Management (semestr letni 2016/2017); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2017/2018); Entrepreneurship (semestr letni 2017/2018); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2018/2019); Consumer Behaviour (semestr letni 2018/2019); Consumer Behaviour (semestr zimowy 2019/2020); Organisational Behaviour (semestr zimowy 2019/2020); Entrepreneurship (semestr zimowy 2019/2020);
 • od 2003: Koordynator/Ambasador w ramach Wydziału Zarządzania PRz - międzynarodowego konkursu dla studentów "Global Management Challenge"
 • promotor 73 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich)
 • członek Komitetu Organizacyjnego Graduacji w ramach Wydziału Zarządzania - Graduacja 2010, Graduacja 2011, Graduacja 2012; Graduacja 2013; Graduacja 2014, Graduacja 2015, Graduacja 2016, Graduacja 2017, Graduacja 2018, Graduacja 2019
 • udział w akcjach promujących ofertę dydaktyczną uczelni w ramach: Salonu Maturzystów Perspektywy (2008, 2009, 2010 - Kraków, 2008, 2009, 2011 - Lublin, 2012, 2013, 2014, 2017 - Rzeszów) i innych eventów (np. Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020)
 • koordynator współpracy merytorycznej Wydziału Zarządzania z redakcją Gazety Politechniki - inicjator artykułów (od 2020)
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji (od X.2019 do IX.2020)
 • szkolenia i doradztwo z zakresu klasteringu

Naklejka ścienna do biura z napisem "PRZEKUJ PORAŻKĘ W SUKCES"

Nagrody i wyróżnienia:

 • 3 wyróżnienia Dziekana oraz Rady Wydziału (2011, 2012, 2018) za aktywność w pracach organizacyjnych na rzecz rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • 9 Indywidualnych Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za dorobek naukowy
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2003r. z zakresu: zarządzania relacjami firma - klient
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2004r. z zakresu: współczesnych problemów zarządzania
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2006r. z zakresu: kształtowania relacji partnerskich w warunkach turbulentnego otoczenia
 • Nagroda II st. za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych oraz cykl publikacji naukowych w 2008r. z zakresu: rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2011r. dotyczących: koncepcji partnerstwa strategicznego
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2015r. dotyczących: zarządzania rozwojem klastrów
 • Nagroda II st. za cykl publikacji naukowych w 2016r. dotyczących: kształtowania konkurencyjności klastrów
 • Nagroda III st. za cykl publikacji naukowych w 2017r. z zakresu: dynamicznego zarządzania klastrem
 • Nagroda za monografię Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu klastrem. Perspektywa prakseologiczna wydaną w 2019r. (Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej - 100 pkt. - nauki społeczne)
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016r.

Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz – Pan Michał po śladach życia


Szkolna i studencka aktywność pro-rozwojowa:

 • 1995-1998: poseł - reprezentacja woj. podkarpackiego w trakcie sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Sejmie RP w Warszawie (mandat posła uzyskany w drodze procedury konkursowej)
 • przewodniczący samorządu szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie
 • udział w pracach Kół Naukowych, działających w ramach Wydziału Zarządzania i Marketingu
 • udział w konferencjach naukowych, seminariach, konkursach
 • 2001/2002: stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Nowa praca? Sprawdź co zrobić, aby napisać skuteczny życiorys - TV ...

Prawdziwy sukces nie bierze się z głoszenia naszych wartości, lecz z konsekwentnego wdrażania ich w codzienne działania (Ken Blanchard & Michael O'Connor)

Życie jest zmianą ...  (Rainer Haak)

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana (Heraklit z Efezu)

Zmiana jest jedną z cech życia. Ci, którzy skupiają się jedynie na przeszłości,
lub teraźniejszości
z całą pewnością przegapią przyszłość ...
(John F. Kennedy)

Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku,albo wiatru,
ale możesz zmienić siebie. To jest coś, nad czym masz władzę
...
(Jim Rohn)

Gdy zmienisz sposób w jaki patrzysz na różne rzeczy, rzeczy te również zmienią się...
(Wayne Dyer)

Za wszelką cenę w jednej firmie? 10 argumentów za zmianą obecnej pracy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję