Podstrona: Praca dyplomowa / Wizytówka pracownika PRz

Praca dyplomowa

Badawcza i twórcza praca dyplomowa...

Szczegółowe tematy prac dyplomowych zostaną określone po rozpoznaniu koncepcji własnych Autora - aby móc pisać pracę o tym, co inspiruje, co sprawia radość, co jest przedmiotem zainteresowań Autora (oczywiście prac związanych z kierunkiem studiów - zarządzanie).

Propozycje tematów prac dyplomowych:

- zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym, turystycznym, .... na przykładzie
- strategiczne myślenie w przedsiębiorstwie ...
- współczesne koncepcje zarządzania a praktyka zarządzania średnim przedsiębiorstwem
- strategia rozwoju a uwarunkowania działania lokalnych stacji radiowych
- wybory strategiczne w przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie ...
- wykorzystanie Strategicznej (Zrównoważonej) Karty Wyników jako narzędzia kontroli realizacji strategii
- zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie ...
- zmiany strategii przedsiębiorstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie ...
- rozwój przedsiębiorstwa na drodze restrukturyzacji na przykładzie ...
- podział przedsiębiorstwa jako sposób restrukturyzacji na przykładzie ...
- restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie ...
- restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie ...
- restrukturyzacja rozwojowa w przedsiębiorstwie ...
- strategia restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie ...
- postawy i oczekiwania pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie ...
- diagnoza potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa ... dla potrzeb zmian
- zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie różnorodnością kulturową w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie ...
- zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie budowlanym, turystycznym, ..., na przykładzie ...
- działania antykryzysowe jako akcja strategiczna w przedsiębiorstwie ...
- współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami finansowymi jako czynnik wzmacniania konkurencyjności
- współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami wsparcia biznesu jako czynnik wzmacniania konkurencyjności
- współpraca przedsiębiorstwa ... z instytucjami B+R jako czynnik wzmacniania konkurencyjności
- współpraca przedsiębiorstwa ... z dostawcami jako czynnik wzmacniania konkurencyjności
- współpraca z dostawcami jako forma strategii konkurencji na przykładzie aptek zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa
- ocena współpracy aptek zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa z dostawcami leków 
- partnerstwo w sieci franchisingowej na przykładzie ...
- partnerstwo w relacjach lekarz-pacjent na lokalnym rynku usług medycznych ...
- wpływ partnerstwa w relacjach lekarz-pacjent na kształtowanie wizerunku placówki medycznej
- rywalizacja i współpraca interpersonalna w przedsiębiorstwie ...
- rozwój przedsiębiorstwa poprzez koopetycję na przykładzie ...
- analiza strategii konkurencji przedsiębiorstwa ...
- zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwie ....
- dezintegracja łańcucha wartości przedsiębiorstwa ...
- rozwój przedsiębiorczości lokalnej na terenie gminy ...
- partnerstwo lokalne jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie ...
- aktywność innowacyjna przedsiębiorstwa ...
- zastosowanie metod heurystycznych w procesie zarządzania strategicznego na przykładzie ...
- zastosowanie metod heurystycznych w procesie kreowania innowacji na przykładzie
- zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa na przykładzie
- wizerunek firmy ZELMER S.A., VAN PUR S.A., ..., - w opinii jej klientów
- zarządzanie reputacją firmy na przykładzie
- zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie kapitałem intelektualnym w rzeszowskich uczelniach wyższych
- zarządzanie kapitałem intelektualnym w Akademickim Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej
- zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym na przykładzie ...
- zarządzanie przez komunikację w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie przez konflikt w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie jakością obsługi klienta w wybranym banku (X, Y, Z)
- analiza i ocena kompetencji menedżerskich w procesie zarządzania na przykładzie ...
- informacja jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa  ...
- wewnętrzne public-relations jako forma kształtowania relacji interpersonalnych w przedsiębiorstwie ...
- zarządzanie kluczowymi kompetencjami w przedsiębiorstwie ...
- przywództwo jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa ....
- partycypacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem ...
- społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie ...
- realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie ...
- kształtowanie potencjału emocjonalnego pracowników w przedsiębiorstwie ...
- franchising jako strategia rozwoju małych przedsiębiorstw
- zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie franchisingowym na przykładzie ...
- fuzja jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)
- przejęcie jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)
- alians strategiczny jako zewnętrzny sposób rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firm)
- zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie sieci franchisingowej
- strategia rozwoju organizacji non-profit działających na terenie miasta Rzeszowa
- zarządzanie public-relations w parafiach na terenie miasta Rzeszowa
- zarządzanie public-relations w instytucjach samorządu lokalnego na terenie miasta lub wsi
- identyfikacja czynników wpływających na wybór lokalnych wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego jako miejsca dokonywania zakupów
- promocja sprzedaży w placówkach handlu detalicznego na terenie miasta Rzeszowa
- analiza potencjału strategicznego organizacji
- zarządzanie strategiczne jednostką samorządu terytorialnego (województwa, powiatu, gminy)
- analiza konkurencji jako element procesu formułowania strategii rozwoju
- strategie przedsiębiorstw w sektorach infrastrukturalnych (energetyka, telekomunikacja, transport)
- analiza otoczenia przedsiębiorstwa na przykładzie
- zachowania nabywcze klientów indywidualnych na rynku
- strategia rozwoju gminy na przykładzie
- porównanie strategii gminy X ze strategią gminy Y
- endo i egzogeniczne uwarunkowania partnerstwa w regionie
- rola relacji w marketingu terytorialnym na przykładzie ...
- strategia kształtowania relacji z obywatelami na przykładzie gminy ...
- współpraca konkurentów na rynku usług turystycznych
- współpraca konkurentów w sektorze kreatywnym
- współpraca konkurentów na rynku usług edukacyjnych
- rola relacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem na przykładzie ...
- rola lobbingu w kształtowaniu konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa
- ....dowolne propozycje tematu pracy dyplomowej - w uzgodnieniu z promotorem:)
 
Spis prowadzonych prac dyplomowych

- obronione prace magisterskie w 2010 roku:


[1] Bandelak D., Zmiany strategii przedsiębiorstwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego
[2] Baran M., Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku
[3] Cieślik K., Promocja sprzedaży w wielkopowierzchniowych placówkach handlu detalicznego, zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa
[4] Kraska G., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, działającego w systemie franczyzowym na terenie miasta Rzeszowa
[5] Kazienko M., Rozwój drobnej przedsiębiorczości lokalnej na terenie gminy Oły
[6] Hryniewiecka J., Współpraca z dostawcami jako czynnik kształtowania konkurencyjnności na przykładzie aptek zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa
[7] Rząsa P., Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie sieci sklepów AVANS
[8] Rzepka T., Postrzeganie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez klientów sektora ubezpieczeniowego


- obronione prace licencjackie w 2010 roku:

[9] Barszcz A., Kapitał ludzki jako czynnik wzmacniania konurencyjności organizacji na przykładzie firmy Arkus&Romet Group Sp. z o.o.
[10] Gorlach P., Zarządzanie merchandisingiem w placówce handlu detalicznego na przykładzie Delikatesów Asia
[11] Kopta M., Rozwój klastrów i inicatyw klastrowych w województwie podkarpackim
[12] Kosiarska K., Strategiczne myślenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy PPHU Drewnotech
[13] Koza A., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na terenie gminy Boguchwała
[14] Lis P., Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
[15] Wawrzaszek R., Zarządzanie zmianą na przykładzie Fabryki Wódek "Polmos Łańcut" S.A.
[16] Wojciechowska M., Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami w przedsiębiorstwie turystycznym
[17] Pałac B., Zarządzanie zmianą w firmie informatycznej na przykładzie ZETO Sp. z o.o.
[18] Skrobot Ł., Zarządzanie merchandisingiem w placówkach handlu detalicznego
.............................................................................................................................................................................................................................................................
- obronione prace licencjackie w 2011 roku:

[19] Korba A., Rola strategii marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładu Chemicznego "Silikony Polskie" sp. z o.o.
[20] Szela Sz., Znaczenie współpracy z kluczowymi interesariuszami w zarządzaniu autoryzowanym salonem sprzedaży
[21] Dziadosz M., Motywowanie w procesie zarządzania personelem współczesnej organizacji
[22] Fudali B., Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie na przykładzie LU Polska S.A.
[23] Kłym T., Wykorzystanie strategii marketingowej w kształtowaniu konkurencyjności firmy na przykładzie spółki PLL LOT
[24] Osenkowski T., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Zagórz
[25] Pęcherek D., Zarządzanie zmianą we współczesnej organizacji na przykładzie firmy z branży budowlanej "BUDEX"
[26] Gorecki P., Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie operatora sieci telefonii komórkowej
.....................................................................................................................................................................................................................................................
- obronione prace licencjackie w 2012 roku:

[27] Barczak Ł., Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortino" sp. z o.o.
[28] Bazentkiewicz P., Zarządzanie merchandisingiem w placówce handlu detalicznego

- obronione prace magisterskie w 2012 roku:

[29] Kalandyk M., Zarządzanie konkurencyjnością w małych i średnich przedsiębiorstwach

.......................................................................................................................................................................................................................................................

- obronione prace licencjackie w 2013 roku:

[30] Oszkandy K., Rola zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie firmy Oszkandy
[31] Zieliński M., Franczyza jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie sieci Western Chicken
[32] Florko M., Rola współpracy z kluczowymi interesariuszami w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego
[33] Furtak W., Rola zmian w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
 
- obronione prace magisterskie w 2013 roku:

[34] Rusyn R., Zarządzanie marką na przykładzie Delikatesów Jabłuszko
[35] Stawarz K., Rola zmian w procesie zarządzania rozwojem na przykładzie firmy zaawansowanej technologicznie

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- obronione prace licencjackie w 2014 roku:

[36] Galicki F., Zarządzanie merchandisingiem w placówce handlu detalicznego na przykładzie sieci Kaufland
[37] Biały D., Zarządzanie rozwojem organizacji pozarządowych
[38] Łuc K., Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na terenie Gminy Pruchnik
[39] Sander S., Zarządzanie marką na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa owocowo-warzywnego
[40] Kęsy Z., Restrukturyzacja jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z sektora budowlanego
[41] Orzech P., Merchandising jako sposób aktywizacji sprzedaży na przykładzie Delikatesów Centrum
[42] Rozwadowski A., Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na terenie Gminy Kamionka Wielka
[43] Hejnowicz Ł., Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie sklepu internetowego

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- obronione prace licencjackie w 2015 roku:

[44] Knap N., Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie z branży transportowej
[45] Kowalska M., Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie firmy telekomunikacyjnej
[46] Bajdas A., Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie powiatu stalowowolskiego
[47] Działo M., Zarządzanie zmianą w procesie kształtowania konkurencyjności firmy RK Niedziałek
[48] Babula M., Zarządzanie relacjami z klientami banku
[49] Zielonko P., Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie ubezpieczeniowej
[50] Dyrda G., Strategia jako instrument zarządzania strategicznego Gminy Leżajsk
[51] Małysz M., Restrukturyzacja jako sposób rozwoju przedsiębiorstw z branży energetycznej
 
- obronione prace magisterskie w 2015 roku:
[52] Oleszek J., Rola strategii w procesie zarządzania rozwojem na przykładzie Gminy Przeworsk
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................

- obronione prace licencjackie w 2016 roku:

[53] Zając N., Rola strategii w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Pruchnik
[54] Guściora M., Uwarunkowania rozwoju firm handlowych w systemach franczyzowych i agencyjnych

- obronione prace magisterskie w 2016 roku:

[55] Serafin E., Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
[56] Skubel J., Zarządzanie zmianą jako czynnik rozwoju współczesnej firmy
[57] Bihuń A., Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie kosmetycznej AVON
[58] Jadach J., Zarządzanie kapitałem ludzkim w AIESEC
[59] Piróg W., Zarządzanie zmianą w firmie rodzinnej NOWATOR
[60] Kania E., Restrukturyzacja jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa
[61] Kilar K., Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami i dostawcami na przykładzie firmy budowlanej
[62] Wawro M., Zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami na przykładzie firmy handlowej
[63] Wilk M., Merchandising jako czynnik aktywizacji sprzedaży w placówkach handlu detalicznego
[64] Moskal D., Rola marketingu relacyjnego w zarządzaniu rozwojem e-biznesu na przykładzie firmy Najlepszefoto.pl
 
................................................................................................................................................................................................................................................................
 
- obronione prace magisterskie w 2017 roku:
 
[65] Staniszewski P., Rola wartości relacji z kluczowymi interesariuszami w zarządzaniu rozwojem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku
................................................................................................................................................................................................................................................................
 
- obronione prace magisterskie w 2018 roku:
 
[66] Bielecka K., Przedsiębiorczość lokalna w kształtowaniu konkurencyjności Gminy Gorzyce
[67] Kosiba K., Zarządzanie zmianą w organizacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Jaśle
[68] Magda J., Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie stacji paliw BP
[69] Masełek A., Efektywność restrukturyzacji przedsiębiorstwa zaawansowanego technologicznie
[70] Pankiewicz P., Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej e-biznesu
[71] Ropa A., Zarządzanie strategiczne w firmie rodzinnej
[72] Tymaczkowski M., Zarządzanie relacjami z pracownikami w szkole ponadpodstawowej
[73] Leńczuk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sieci barów szybkiej obsługi
................................................................................................................................................................................................................................................................
 
- obronione prace licencjackie w 2021 roku:
 
[74] Kata M. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie z sektora MŚP
................................................................................................................................................................................................................................................................
- obronione projekty dyplomowe w 2022 roku:
 
[75] Rychlicka M. Sponsoring jako czynnik rozwoju klubu sportowego piłki ręcznej
[76] Sądej K. Zarządzanie rozwojem organizacji sportowej
[77] Strzeboński E. Motywacja i zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych w kształtowaniu konkurencyjności klubu sportowego Developres Rzeszów S.A.
[78] Szerer O. Informatyzacja w doskonaleniu zarządzania klubem sportowym
[79] Walas B. Kształtowanie kultury organizacyjnej w Uczniowskim Klubie Sportowym WJS
[80] Warchoł J. Zarządzanie zmianą w Ludowym Klubie Sportowym Skołyszyn
[81] Wiater K. Zarządzanie komunikacją marketingową w organizacji sportowej
[82] Wiewiór N. Zarządzanie relacjami z klientem w klubie tenisowym
[83] Ziobro D. Zarządzanie różnorodnością kulturową w klubie sportowym
[84] Żyszkiewicz H. Zarządzanie lojalnością kibiców w klubie sportowym
................................................................................................................................................................................................................................................................

Jubileuszowa graduacja na Wydziale Zarządzania

   Semestr letni 2021/2022 - platforma M. Teams:

    czat w trakcie dyżuru dydaktycznego: bogdanb@o365.prz.edu.pl

    Proszę o zapoznanie się z najnowszymi zasadami przygotowania pracy dyplomowej.

    https://wz.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję